Praktijklessen opgavegericht werken

Door de veranderde rol in de samenleving en krapper wordende budgetten zoeken gemeenten en provincies naar andere werkwijzen om hun maatschappelijke effecten te realiseren. De traditionele, veelal sectorale manier van beleidsontwikkeling is niet langer succesvol: een overmatige productie van beleidsdocumenten, te weinig focus, te lange doorlooptijden en bovenal te weinig resultaat. De huidige manier van werken sluit vaak onvoldoende aan bij wat er écht in de praktijk speelt én nodig is.

Gemeenten en provincies zijn zich ervan bewust dat een andere manier van werken nodig is. Een manier die gericht is op het duiden en aanpakken van de meest cruciale opgaven en die samen met partners wordt vormgegeven. Met als beoogd resultaat: met kracht inzetten op oplossingen die aansluiten bij de problematiek op straat.

Opgavegericht werken als kans en uitgangspunt

Wij zien opgavegericht werken (ook wel opgavengestuurd werken) als kans om dit te realiseren. Opgavegericht werken is een overkoepelend begrip voor een werkwijze die in ontwikkeling is en waarvoor nog geen ‘eenduidig recept’ bestaat. Wij zien opgavegericht werken als uitgangspunt in werkprocessen: uitgaan van wat er nodig is in de samenleving en daar beter op sturen door een slimmere koppeling van mensen en middelen en in samenwerking met partners. Dominant is de sturing vanuit de hoofdopgaven en niet meer vanuit sectoraal beleid. Het resultaat is meer realisatiekracht op de opgaven waar de organisatie een bijdrage aan wil leveren.

Ondanks dat er nog geen eenduidige vorm bestaat, zien wij een aantal succesfactoren die het welslagen ervan kunnen helpen. 

Bekijk hier ons verhaal over wendbaar werken, opgavegericht werken en de praktijk van publieke organisaties.