Samen naar een klimaatneutrale stad in Maastricht

‘Maastricht klimaatneutraal in 2030’, dat is de ambitie achter het Lokale Energieakkoord in de gemeente Maastricht. Om deze ambitie te verwezenlijken is het van groot belang om samen te werken met het bedrijfsleven – bedrijven behoren immers tot de grootste verbruikers – en om tot concrete stappen te komen. De ervaring leert dat afspraken over energiebesparing te vaak verworden tot een papieren werkelijkheid of slechts een vaag richtpunt. Ook in Maastricht dreigde dit scenario: het overleg tussen de grote industriële partners en de gemeente is al jaren bezig, maar het blijft ingewikkeld om tot concrete stappen te komen.

Concrete afspraken

Ons is gevraagd te verkennen welke concrete afspraken tussen de industrie en de gemeente de basis kunnen zijn voor een Energieakkoord. We zijn met ongeveer 20 grote partijen uit de industrie in gesprek gegaan over de kansen op het gebied van energiebesparing. Drie vragen stonden daarbij centraal: Hoe zijn bedrijven nu al met energiebesparing bezig? Welke rol verwachten ze daarbij van de lokale overheid? En wat kunnen ze zelf aanvullend bijdragen?

Gedeelde ambitie

Vrijwel alle bedrijven etaleerden een grote wil om energie te besparen. De uitdaging is om die goede wil om te zetten in concrete afspraken. Om ervoor te zorgen dat de afspraken effect sorteren, dienen de gemeente en het bedrijfsleven samen in actie te komen. In de gesprekken zijn we daarom op zoek gegaan naar het wederzijdse belang tussen de lokale overheid en de industriële partijen. Het uitgangspunt daarbij was om geen extra regels en verplichtingen op te leggen, maar tot acties te komen die alle partijen helpen.

Kansrijke samenwerking

We hebben ervaren dat de Maastrichtse bedrijven zich sterk verbonden voelen met hun lokale gemeenschap. Op basis van die motivatie en de intrinsieke drive van de bedrijven om kosten te besparen, zijn we op zoek gegaan naar kansrijke oplossingsrichtingen:

  1. Kennisuitwisseling. Grote bedrijven – met veel expertise – kunnen kleinere bedrijven helpen energie te besparen. De gemeente kan hierin een faciliterende rol spelen.
  2. Gezamenlijke energieopwekking. Hoe kunnen we gezamenlijk energie opwekken, of beter gebruik maken van het warmte-overschot dat sommige bedrijven hebben? 
  3. Kansen in de keten. Samenwerken en zo energie en kosten besparen. Dit kan bijvoorbeeld door meer samenwerking bij de toe- en afvoer van goederen en eindproducten. Het Lokale Energieakkoord kan een initiator zijn om deze samenwerking tot stand te brengen.

Dit zijn slechts voorbeelden. Het daadwerkelijke succes valt of staat met de uitwerking van het akkoord. Het is daarom goed dat alle grote industriële partijen binnenkort samenkomen om hierover samen afspraken te maken. Maar de basis is alvast gelegd: Onze aanpak heeft ertoe geleid dat er draagvlak is om niet alleen met elkaar te praten, maar samen de mouwen op te stropen om ook echt energie te besparen – zowel in de besluitvorming, als op de maandelijkse energierekening.