Zorgvernieuwing door slim gebruik van technologie en data

Afgelopen zomer zoomden we in op de transformatie van zorg en ondersteuning. We schreven dat het komen tot kwalitatief goede zorg én het beheersbaar maken van de kosten maakt dat de transformatie binnen de zorg en ondersteuning versnelling nodig heeft. Wij denken dat gemeenten slimmer gebruik kunnen maken van technologie en data om tot de gewenste transformatie te komen.

Smart Government

Veel gemeenten hebben het gebruik van technologie en domotica als speerpunt benoemd bij de doorontwikkeling van de Wmo en jeugdhulp. Vaak krijgt dit vorm in projecten waarbij het gebruik van apps en toepassingen in het huis, om bijvoorbeeld langer thuis te kunnen blijven wonen, voorop staan. Dit zijn mooie initiatieven, maar wij geloven dat gemeenten nog een stap verder kunnen gaan. Zo neemt de hoeveelheid data exponentieel toe, wat een kans biedt voor gemeenten om nog sneller veranderingen of informatie te duiden. In het artikel Smart Government beschrijven we dat het gebruik van data (naast het beter benutten van menselijk kapitaal en de samenwerking met partners en burgers) één van de drie pijlers is waarmee de publieke sector beter voorbereid is op de snel veranderende omgeving.

Opgave gemeente

We kunnen de zelfredzaamheid van burgers vergroten door hun zelf toegang te geven tot de juiste informatie en hulp in de sociale omgeving. De gemeente Woerden zet met het initiatief Inwonercloud grote stappen om de informatievoorziening in het sociaal domein met technologie radicaal te veranderen: De inwoner in plaats van de gemeente staat daarbij centraal. De burger wordt met de Inwonercloud in staat gesteld om regie te voeren op opvoed-, zorg- en participatievragen. Hierbij worden negen functionaliteiten (eigen verhaal, eigen dossier, marktplaats, waarderen, budget, zelfhulp, info toolkit, communities, online hulpverlening) samengebracht in één digitaal platform. Het samenbrengen van deze functionaliteiten en de data die voortkomen uit het digitale platform bieden gemeenten nieuwe mogelijkheden. Zij kunnen hiermee beter sturen en snel inzicht krijgen in welke initiatieven en producten bijdragen aan kwalitatief goede en goedkopere zorg en ondersteuning.

Wij vinden dit een mooi voorbeeld omdat het niet gaat over de optimalisatie van bestaande systemen, maar de ambitie heeft om het hele systeem om te draaien. Dit wordt bereikt door slim gebruik te maken van data en de samenwerking met burgers te zoeken – twee van de drie pijlers van Smart Government. De ontwikkeling van de Inwonerscloud is naast een technische uitdaging, bovenal een uitdaging voor mensen en organisaties omdat het raakt aan cultuur, sturingsmodellen, vaardigheden en bestaande systemen. 

Rol Big Fellows

Wij geloven dat slim gebruik van (big) data en technologie unieke kansen biedt voor de publieke sector. Onze missie is om deze kansen te benutten door samen met onze opdrachtgevers succesvolle data-gedreven oplossingen te ontwikkelen en te implementeren, en daarmee veranderingen te realiseren. Van denken naar doen. Dit doen wij door een interdisciplinair team met een achtergrond in de publieke sector en data-science. Concrete projecten die wij hebben gerealiseerd of aan werken zijn o.a. dashboarding rond zelfredzaamheid en inhoudelijke vraagstukken als huiselijk geweld, opbouw van informatievoorziening/gegevenspakhuis sociaal domein en datamining analyses rond bijvoorbeeld effectiviteit van re-integratietrajecten.

Meer weten? Neem via onderstaande gegevens contact met ons op of volg onze LinkedIn-pagina.