Reeks ‘Wendbaar werken in publieke organisaties’ van start

In het momentum van de gemeenteraadsverkiezingen 2018, lanceren wij (Ralph Hanekamp en Ruud van Rheenen) een reeks artikelen over wendbaar werken in publieke organisaties. Met het vormen van nieuwe coalities en het formuleren van bestuurlijke ambities voor de boeg, is het een goed moment voor ambtelijke organisaties om stil te staan bij ‘hoe’ zij die ambities gaan realiseren. De tijden zijn echt veranderd in vergelijking tot vier jaar geleden. Toen was het samenspel met burgers, bedrijven en instellingen vanuit het idee van de ‘participatiesamenleving’ vaak nog een proeftuin. Inmiddels weten we dat die proeftuin onze nieuwe werkelijkheid is.

Uitdaging

Dat de nieuwe werkelijkheid vraagt om een wendbare organisatie die makkelijk in kan spelen op steeds veranderende omstandigheden is ook geen nieuws. Publieke organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging wendbaar in te spelen op veranderingen in het werk, technologische ontwikkelingen en trends in de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van de Omgevingswet.

Toegevoegde waarde

Om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren, moeten organisaties investeren in het vermogen om hun koers continu, snel en effectief te veranderen, anticiperend of reagerend op kansen en bedreigingen in de omgeving, gebruik makend van de ambities en talenten van de mensen die eraan verbonden zijn. Wendbaar werken noemen wij dat.

De weg naar wendbaar werken in een publieke organisatie is alleen weerbarstig en lastig. Het vraagt lef en doorzettingskracht. Bovenstaande ontwikkelingen eisen in de organisatie meer autonomie en resultaatverantwoordelijkheid van professionals, andere vormen van leiderschap en nieuwe manieren om de krachten van alle mensen in de organisatie optimaal te benutten. Dit uit zich op verschillende manieren, zoals opgaven- & opdrachtgericht werken, zelforganiserende teams, nieuwe vormen van waarderen en belonen, transparant leiderschap, betekenisvol ondernemen en ambitie- & talentgericht werken.

Deel I: wenkend perspectief

Deze week delen we in de reeks ‘Wendbaar werken in publieke organisaties’ het verhaal (wenkend perspectief) van de fictieve ambtenaar Willem, die in 2020 terugblikt op de veranderingen in de eveneens fictieve gemeente Slotjebroek door het wendbare werken.

Deel II: trends in samenleving (mens en werk)


Deze week delen we in de reeks 'Wendbaar werken in publieke organisaties' onze kijk op trends in de samenleving op het gebied van mens en werk.

Deel III: paradigma's in de praktijk


Deze week delen we in de reeks 'Wendbaar werken in publieke organisaties' de paradigma's uit de praktijk.


Deel IV: praktijklessen opgavengericht werken 


Deze week delen we in de reeks 'Wendbaar werken in publieke organisaties' praktijklessen opgavengericht werken 

 


Deel V: het sturen op verschillende snelheden  


Deze week delen we in de reeks 'Wendbaar werken in publieke organisaties' de stapsteen 'het sturen op verschillende snelheden' 

 

 

Deel VI: opdrachtgericht werken

Deze week delen we in de reeks 'Wendbaar werken in publieke organisaties' de stapsteen 'opdrachtgericht werken'


Over Ralph Hanekamp en Ruud van Rheenen

 

 

collage drie lust4life wendbaar werken hdv

Ralph Hanekamp is organisatieontwikkelaar en manager bij Hiemstra & De Vries. Ruud van Rheenen is organisatieadviseur bij Lust4Life en initiator van wendbaarwerken.org. Beiden kennen de praktijk van wendbaar werken in publieke organisaties erg goed.