Bijeenkomst ondertekening intentieverklaring Netwerk Weerbaar Bestuur in Den Haag

Afgelopen donderdag 5 april vond in Den Haag de ondertekening van de intentieverklaring Netwerk Weerbaar Bestuur plaats. Namens Hiemstra & De Vries was Nienke Jansen aanwezig bij de ondertekening. Zij is vanuit haar achtergrond en ervaring goed thuis in netwerksamenwerking op het thema weerbaar bestuur. Ze kent de betrokkenen dan ook goed.

Diverse media berichtten de afgelopen dagen al over het Netwerk Weerbaar Bestuur en de intentieverklaring, op basis van het persbericht van het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK). Daarin is de aanleiding voor het netwerk als volgt geformuleerd. Het kabinet stáát voor de vertegenwoordigers van onze democratie. Het is onacceptabel als deze politieke ambtsdragers (zoals burgemeesters, raadsleden en wethouders) in het vervullen van hun publieke taak te maken krijgen met bedreigingen, intimidatie, integriteitsschendingen en verbaal of fysiek geweld. Zeker als dit bewust of onbewust hun besluitvorming dreigt te beïnvloeden. Namens minister Ollongren is daarom vandaag door Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met alle partners uit het veld de Intentieverklaring ondertekend dat de officiële start van het Netwerk Weerbaar Bestuur markeert. Het netwerk spant zich onder meer met trainingen en ondersteuning in voor een weerbaar bestuur waar politieke ambtsdragers hun functie veilig en integer kunnen uitoefenen.

Ondertekenaars intentieverklaring Netwerk Weerbaar Bestuur

Het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Wethoudersvereniging, StatenlidNu, de Kring van Commissarissen van de Koning, verschillende politieke partijen, de Vereniging van Griffiers, de Vereniging van Gemeentesecretarissen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen, het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers, de Vereniging Kring Voorzitters van Waterschappen, de Vereniging Belangenbehartiging Dagelijks Bestuurders van Waterschappen, de Vereniging Waterschapbestuurders, Arq Psychotrauma Expert Groep, de Landelijke en Regionale Informatie- en Expertisecentra, het Centrum voor Arbeidsverhoudingen en Overheidspersoneel, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en NL Confidential/de Vertrouwenslijn tekenden de intentieverklaring mee, is in het persbericht te lezen.

Maatschappelijke vraagstukken

Weerbaar bestuur raakt aan verschillende maatschappelijke vraagstukken waar we met onze opdrachtgevers aan werken. Met veel aandacht volgen we dan ook de vorderingen vanuit het Netwerk Weerbaar Bestuur nu de intentieverklaring is getekend. Eens met ons doorpraten over hoe weerbaar bestuur er uit kan zien? In gesprek over het thema of er heldere afspraken over maken? Benieuwd hoe we ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken als deze in de praktijk werkbaar en bespreekbaar maken? Neem dan contact op met Nienke Jansen.