Opgavegericht werken in publieke organisaties: de praktijk in de gemeente Winterswijk

“Armoede weg in 2040! Winterswijks college stopt met ad hoc en kiest voor structurele aanpak”, viel te lezen in dagblad De Gelderlander eerder dit jaar. Het nieuwe college van de gemeente Winterswijk heeft armoedebestrijding als concrete opgave benoemd die de komende jaren leidend is in hun werk. Naast armoedebestrijding als opgave zijn ook duurzaamheid en burgerparticipatie uitgelicht.

Opgavegericht werken

De aanleiding voor Winterswijk als gemeente om opgavegericht te gaan werken, zat ‘m in de blik vooruit. Men wil zorgen dat het iedereen in Winterswijk (ook) in de toekomst voor de wind gaat. Daar zijn nu stappen voor nodig, was het besef. Daarom verlegt Winterswijk voortaan de focus meer van de dagelijkse werkzaamheden in de organisatie naar de gewenste maatschappelijke resultaten buiten de organisatie. Collega Veerle van de Winckel hielp de gemeente Winterswijk in aanloop naar de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen bij de eerste stappen richting opgavegericht(er) werken. Met de bedoeling dat het nieuwe college snel kon zien wat speelt in Winterswijk en de organisatie weet wat nodig is om goed te presteren in maatschappelijke opgaven.
 

Formuleren opgaven

In de praktijk van publieke organisaties die opgavegericht(er) willen werken, zien we dat het belangrijk is om het vooraf met elkaar eens te zijn over wat nu precies opgaven zijn en hoe je die samen (!) formuleert. Om niet in semantische discussies te belanden en te voorkomen dat individuele inzichten bepalend zijn, hanteerden we in Winterswijk vier criteria voor het samen formuleren van opgaven.
 
Cruciaal in waar je als gemeente (strategisch) naartoe wilt bewegen. Het is maatschappelijk urgent en kent politiek draagvlak dus de gemeente kan een aanwijsbare meerwaarde leveren. 
Integraal en de aanpak overstijgt dus de (traditionele) beleidsdomeinen van de gemeentelijke organisatie.
Gezamenlijk omdat de gemeente ‘m niet alleen kan realiseren. Samenwerking met partners ‘buiten’ is dus onvermijdelijk met de gemeente in een belangrijke rol vanuit het publieke belang. 
Stuurbaar zodat de gemeente er zicht en invloed op heeft en er concreet resultaten, middelen en capaciteit aan kan verbinden.

Ontwikkelagenda

Opgavegericht werken vraagt iets bijzonders van de organisatie en haar mensen. Die moeten voldoende toegerust zijn om samen in en aan opgaven te werken. Dat kan op verschillende manieren. Wij geloven in het omarmen van wendbaar werken. Zo’n organisatieontwikkeling vraagt hoe dan ook tijd en aandacht. In Winterswijk ervaren ze daarom eerst hoe het in de praktijk is om opgavegericht(er) te werken. Daarna kijkt men wat nodig is voor de volgende stap(pen). De ontwikkelagenda die we samen met de gemeente Winterswijk maakten, biedt hen hiervoor prettig houvast.