Onderzoek, analyse & inzicht in de praktijk: Gemeente Westland - Alternatieven inkoop jeugdhulp

Sinds 2015 is de Jeugdwet van kracht en zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inkoop van jeugdhulp. De gemeente Westland koopt samen met andere gemeenten uit het H10-samenwerkingsverband de jeugdhulp in bij jeugdhulpaanbieders. Om de administratie van de inkoop efficiënt te organiseren besloot de gemeenteraad van Westland samen met deze gemeenten een Inkoopbureau op te richten in de vorm van een gemeenschappelijke regeling voor de bedrijfsvoering. De afgelopen jaren heeft de gemeenteraad de begroting van het Inkoopbureau meerdere keren opgehoogd, omdat de kosten hoger uitvielen dan verwacht. Ook ontvingen zij signalen dat kleine aanbieders moeite hebben om een contract af te sluiten met de H10-gemeenten. Dat maakte dat de gemeenteraad van Westland wil onderzoeken of en hoe de inkoop van jeugdhulp anders kan worden georganiseerd. De gemeente Westland vroeg ons het onderzoek uit te voeren.  


Onze ervaring op het gebied van regionale samenwerking leert dat er nooit één ideale samenwerkingsvorm is. Elke organisatievorm heeft consequenties en kent voor- en nadelen. In ons onderzoek hebben we een aantal varianten om de inkoop van jeugdhulp te organiseren met elkaar vergeleken. Dit deden we aan de hand van verschillende criteria: efficiëntie in de bedrijfsvoering, keuzevrijheid voor inwoners, congruentie met andere beleidsterreinen, administratieve lasten voor aanbieders, mate waarin inkoopstrategie aansluit op de lokale behoeften, lerend vermogen en de onderhandelingspositie van gemeente ten opzichte van aanbieders. Hiermee maakten we het handzaam en helder. In de praktijk zagen we dat gemeenten verschillen in hoe ze de voordelen van een bepaalde samenwerkingsvorm benutten en de nadelen hiervan ondervangen. In ons onderzoek keken we niet alleen naar de analyse van de theoretische voor- en nadelen. Ook hielden we interviews met betrokkenen uit de andere gemeenten uit het H10-samenwerkingsverband. De resultaten van eerder uitgevoerde evaluaties boden bovendien aanknopingspunten voor dit onderzoek. Zo ontstond tijdens dit onderzoek een goed beeld van hoe de inkoop van jeugdhulp in de praktijk echt werkt. De inzichten bundelden we in een beknopt rapport. Zo ziet gemeente Westland welke inkoopvarianten er precies zijn, wat die betekenen in de praktijk en welke hier het beste past. Bovendien bevat het rapport handvatten om deze inkoopvariant in de praktijk ook echt goed te laten presteren.

Met elkaar hebben we veel ervaring en expertise op het gebied van onderzoek, analyse en inzicht in publieke organisaties in het licht van verschillende urgente en actuele maatschappelijke opgaven. Benieuwd naar onze aanpak en ervaringen? Jouw praktijk aan ons voorleggen of die van een publieke organisatie waar je bij betrokken bent? Resultaten uit onderzoek, analyse en inzicht samen echt werkbaar maken in de praktijk? Neem dan contact met ons op.