Toekomstgerichte samenwerking zorg, wonen en welzijn

Het toekomstgericht organiseren en financieren van zorg, wonen en welzijn vraagt om een omslag in denken en handelen. Veel gemeenten geven met hun partners al volop vorm en inhoud aan de gevolgen van de decentralisatie van AWBZ-zorg of aan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. Ook naast dergelijke veranderingen direct voortkomen uit gewijzigd overheidsbeleid, gebeurt er van alles in de sociaal-economische ontwikkeling van steden en regio’s. Zo neemt in veel gemeenten het aantal ouderen het komend decennium met tientallen procenten toe. Deze mensen zijn steeds meer vitaal, nemen meer en meer het heft in eigen hand en vormen de rijkste leeftijdsgroep van Nederland.

Doorleven strategische agenda’s, leren met andere gemeenten en samenbrengen collega’s fysiek en sociaal domein

Veel bestuurders, beleidsadviseurs en programmaleiders voelen het belang om dergelijke lange termijn opgaven en kansen met elkaar te doordenken, maar komen er in de waan van de dag niet altijd toe om hier samen de rust en de ruimte voor te nemen. Gemeente Zwolle heeft vroegtijdig het initiatief genomen om dit wél te doen. Het college van b&w heeft uitgesproken het maatschappelijk en financieel noodzakelijk en kansrijk te vinden dat de Zwolse partners in zorg, wonen en welzijn en zij meer lange termijn-strategisch, domein overstijgend en gericht op financieel resultaat samenwerken. Dit is opgevolgd door een combinatie van het verkennen van ieders strategische agenda met de directeur-bestuurders van veertien sleutelpartners, het organiseren van een inspiratietafel met zes vergelijkbare gemeenten en het moderniseren van de werkwijze tussen collega’s uit het sociaal en fysiek domein. Bij elk van deze stappen hebben wij hen begeleid en geadviseerd.

Resultaat is dat de verantwoordelijke mensen van de gemeente met hun direct betrokken partners een scherper beeld ontwikkelen van de gezamenlijke opgave, uitgangspunten voor een succesvolle samenwerking en betekenis voor de werkwijze in de eigen organisaties. En dat dit direct al bijdraagt aan focus en energie in het hier en nu. Een voorbeeld is de manier waarop zij vorm en inhoud geven aan het programma WWZ 038.