Effectief bestuur

Onze samenleving verandert continu. De positie en rol van bestuurders van gemeentes, provincies en waterschappen zijn daardoor in ontwikkeling. Er ligt een gezamenlijke uitdaging voor ambtenaren en bestuurders om te komen tot een effectief bestuur. Wij helpen daar graag bij.

Besturen met toegevoegde waarde is niet eenvoudig

De werkelijkheid van de politiek bestuurder is niet eenvoudig. Je wilt zichtbaar zijn en effectief en efficiënt sturen op de terreinen waar je toegevoegde waarde het grootst is. Maar in de context van veranderingen is dat niet eenvoudig. Enkele uitdagingen die wij herkennen:

 • De huidige netwerksamenleving vraagt om flexibel sturen en organiseren en differentiëren in aanpak en rol. Maar wat betekent dat eigenlijk voor een dagelijks bestuurder? En voor een algemeen bestuurder?
 • Door deze rolverandering ben je als bestuurder niet langer op alle thema’s beslisser of uitvoerder, maar soms ook procesbewaker, facilitator of medebeslisser. Dat vraagt om besturen op de grens van organisaties, tussen publieke en private belangen door. En dat is nieuw en niet eenvoudig. 
 • Als de ambitie is om aan te sluiten bij bestaande energie en lokale initiatieven zou de politieke besluitvorming logischerwijze niet alleen meer plaats moeten vinden in de raadszaal, statenzaal of de plenaire zaal van het Binnenhof. Maar waar dan wel?
 • Er ligt een belangrijke taak voor ambtenaren om bestuurders goed te ondersteunen en adviseren. Dit vraagt om sterke adviseurs die én de strategische opgaven begrijpen én bestuurders helpen ruimte en vertrouwen te durven geven aan inwoners en bedrijven. 

Hoe helpen wij vernieuwen?

Wij werken samen met bestuurders en ambtenaren aan de ontwikkeling tot een effectief bestuur. Door onze ervaring in zowel het ambtelijke- als het politieke domein, verbinden wij deze werelden en geven betekenis aan de rolverandering van de publieke sector. Dat doen we bijvoorbeeld door:

 • het begeleiden van colleges in hun ontwikkeling tot een collegiaal bestuur 
 • het begeleiden van (strategische) gesprekken tussen bestuur en ambtelijke top
 • implementeren van nieuwe vormen van sturing en verantwoording, met de focus op maatschappelijk effect in plaats van producten
 • inspiratiesessies over veranderingen in de publieke sector en de betekenis voor politiek bestuur
 • griffies helpen ontwikkelen tot eigentijdse sparringpartners voor raadsleden
 • de rol vervullen van strategisch adviseur voor bestuurders
 • ontwikkelen van een bestuurscultuur, waarin bestuurder en ambtenaren effectief, efficiënt en plezierig samenwerken
 • slim gebruik maken van data om voldoende informatie op tafel te brengen om het gesprek met externe partners betekenisvol te voeren

Een alternatief politiek-bestuurlijk stelsel 

Onder de naam Democratie in Uitvoering werken we aan oplossingsrichtingen om bestuurlijk Nederland weer voorop te laten lopen. Gezaghebbend, passend bij de tijd en inspirerend voor inwoners. Onze blog is bedoeld om ideeën te bundelen en vooral elkaar te inspireren met concrete, werkende ideeën te komen. Dit doen we graag met anderen! Doe je mee?

Draag bij aan de zoektocht op www.democratieinuitvoering.org

Betrokken collega's zijn onder andere :

 • Nieuws & Inspiratie

 • 1 feb

  Griffiers in gesprek over ‘weerbaar bestuur’

  Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De voorbereidingen zijn in volle gang en de campagnes starten bijna. Verschillende belangrijke thema’s dienen zich aan om prioriteit te krijgen op de agenda’s van de nieuwe raadsleden. ‘Weerbaar bestuur’ is zo’n thema. Het stond onlangs centraal tijdens de griffiersbijeenkomst “Het herkennen van - en omgaan met -...

  Lees verder
 • 2016
  31 okt

  Experimenteren met democratie

  Trouw publiceerde afgelopen week een artikel over vernieuwing van de 'traditionele gemeenteraad'. Met een dalend vertrouwen (en interesse?) in de politiek is het tijd om het democratische stelstel stevig te veranderen. Zo luidt de boodschap. En deze vinden wij bewonderingswaardig, omdat het deze keer is geworteld in de praktijk, met lokale bestuurders als boegbeeld en...

  Lees verder
 • 13 jan

  Plasterk, laat gemeenten met rust!

  De gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer koos in 2014 unaniem de burgemeester als voorzitter voor de opiniërende raadsvergaderingen. Waarom? Door het grote aantal fracties neemt het voorzitterschap een groot deel van de tijd in beslag, terwijl raadsleden zich willen focussen op het raadswerk. Een pragmatische en effectieve oplossing zou je zeggen, omdat raadsleden op die...

  Lees verder
 • 7 jan

  De gemeentesecretaris anno 2016: noodzakelijke leider of overbodige lastpak?

  Ontwikkelingen in onze samenleving volgen elkaar razendsnel op en zorgen voor nieuwe maatschappelijke vragen. Demografische veranderingen zijn van invloed op de arbeidsmarkt, globalisering zorgt voor een radicaal andere economie en ook technologische ontwikkelingen hebben hun weerslag op onze maatschappij. Deze ontwikkelingen hebben onmiskenbaar hun invloed op het...

  Lees verder
 • 2015
  24 dec

  De Omgevingswet: lokaal bestuur pak de ruimte!

  2016 wordt een belangrijk jaar voor de Omgevingswet. Een jaar waarin onder andere een conceptversie van de vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) wordt gepresenteerd. Hierin is de inhoud van de wet verder uitgewerkt. Waar we vooral nieuwsgierig naar zijn, is de geboden afwegingsruimte: de bedoeling is gemeenten bestuurlijke ruimte te geven om af te wijken van...

  Lees verder
 • 20 mrt

  Uitzondering op de regel

  Deregulering is meer dan het afschaffen van regels. Sterker in Amersfoort ligt de nadruk op het toegankelijker maken van regels en zoeken naar andere vormen van reguleren. Met deregulering probeert Amersfoort meer ruimte te laten aan de stad en haar rol (niet alles willen en kunnen bepalen) verder vorm te geven. Projectleider deregulering In Amersfoort ben ik strategisch...

  Lees verder
 • 2014
  1 dec

  College Hattem: van papier naar gesprek

  Het nieuwe college van de gemeente Hattem heeft de ambitie om op een andere manier te sturen: van papier naar gesprek en op maatschappelijk effect in plaats van producten. Hiervoor heeft het college gekozen voor een nieuwe programma-indeling. En bij de totstandkoming van het collegeprogramma hebben collegeleden ingezet op het eigen maken van hun nieuwe rol. De gemeente heeft...

  Lees verder
 • 6 okt

  De verfrissende kijk van kinderen op de democratie

  De legitimiteit van onze lokale democratie staat regelmatig ter discussie. Zowel in de media, maar ook op een gemiddeld verjaardagsfeestje. ‘Ik geloof dat de dramatische systeemcrisis van de democratie verholpen kan worden door loting een nieuwe kans te geven' (David van Reybrouck in De Correspondent, december 2013). Zomaar een citaat dat laat zien dat er ideeën zijn voor...

  Lees verder
 • 9 apr

  Veranderende rol gemeente vraagt om een moderne griffie

  In de veranderende context van gemeenten, proberen raadsleden zo goed mogelijk hun kaderstellende en controlerende rol als volksvertegenwoordiger uit te voeren. Dat deze rol verandert is helder. Maar wat de precieze betekenis is voor raadsleden is nog niet duidelijk. We hebben de griffie van een 100.000+ gemeente, als belangrijkste sparringpartner voor de raad, geholpen met...

  Lees verder