Jeugd

Ieder kind heeft recht op een gezonde, positieve ontwikkeling en een veilig thuis. Daar dragen wij graag aan bij. Wij helpen professionals, managers en bestuurders op een andere manier te werken zodat zij betere ondersteuning en zorg kunnen bieden aan het gezin. Wij kijken naar het systeem als geheel, de teams en de individuele professionals.

Wij zetten in op de volgende drie punten om het kind en het gezin centraal te stellen.

1. Kijk naar het hele systeem

De samenleving is dynamisch en de (maatschappelijke) vraagstukken waar organisaties voor staan zijn veranderlijk. De participerende samenleving vraagt meer van de eigen kracht van mensen, maar ook te kijken naar de sociale omgeving van het kind en het gezin. Dit vraagt niet alleen iets van de inwoners, maar ook van zorginstellingen, gemeenten of andere partijen. 

Om de principes van de participerende samenleving ook voor hen van toepassing te laten zijn, kijken wij bij elke opdracht naar wie er betrokken zijn en hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan het bewerkstelligen van de opgave. We weten welke (maatschappelijke) vraagstukken leven en we zijn in onze begeleiding altijd scherp of de stappen bijdragen aan de opgave. Bovendien past onze aanpak bij de dynamiek van de samenleving en is daarmee ontwikkelgericht. Dat betekent stapje voor stapje vooruit en doen wat nodig is.

2. Teamontwikkeling: samenwerken in de praktijk

We zien de verschillende expertise en kennis van professionals samen komen in teams. Dit geldt voor teams in de uitvoering (wijkteams), maar ook voor teams op beleidsniveau of in relatie tot vrijwilligers en partners in de wijk. Door optimaal gebruik te maken van elkaars kennis en expertise kunnen professionals meer resultaten boeken in hun werk. 

We zorgen ervoor dat teams gaan draaien. We creëren een setting waarin mensen kunnen leren. We maken zichtbaar wat gemeenschappelijke thema’s zijn en welke ook niet. Wij verbinden mensen en organisaties. Tot slot organiseren we ook de randvoorwaarden. Bijvoorbeeld: bezetting van het team, locatie, et cetera.

3. Professionals in eigen kracht

De ontwikkelingen in de zorg voor jeugd vragen om werkende weg een nieuwe werkwijze te ontwikkelen en een fundamenteel andere houding van professionals. Als professional is het mooi om je in te zetten voor een veilige en positieve ontwikkeling van het kind, maar het vraagt ook veel van je als mens. De professionele en persoonlijke ontwikkeling verdienen daarom aandacht.

We begeleiden en coachen leidinggevenden en professionals in een nieuwe omgeving. Dit doen we door te reflecteren op hun eigen handelen.

Betrokken collega's zijn onder andere :

 • Nieuws & Inspiratie

 • 26 apr

  Sociaal domein in beweging: Marian Dobbe was interimmanager Jeugd, Zorg en Veiligheid gemeente Utrecht

  Vorige week was er veel aandacht voor het programma Zorg voor de Jeugd. Minister De Jonge presenteerde namens het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) samen met zijn collega-minister Dekker van Rechtsbescherming namelijk een plan voor betere jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het programma Zorg voor de Jeugd kwam tot stand vanuit een...

  Lees verder
 • 16 apr

  Interview met Johanna Kolk in Ingrado Magazine over organisatievormen leerplicht

  Onlangs is Ingrado Magazine verschenen, het blad van de leerplichtbrancheorganisatie Ingrado. Daarin is dit keer een interview opgenomen met Johanna Kolk (Hiemstra & De Vries). Johanna kent het sociaal domein goed en deed in opdracht van Ingrado onderzoek naar organisatievormen voor leerplicht. Ingrado Magazine is hier online te lezen op de website van Ingrado. Brede...

  Lees verder
 • 15 mrt

  Dag van de Leerplicht: verschil in organiseren en (samen)werken

  Vandaag is het Dag van de Leerplicht. Door het hele land staan verschillende mensen en organisaties stil bij het recht op onderwijs. Het doel van de Dag van de Leerplicht is volgens de initiatiefnemers het terugdringen van schooluitval door het creëren van bewustzijn en het stimuleren van jongeren om door te zetten en hun school af te maken. Hiemstra & De Vries helpt...

  Lees verder
 • 27 feb

  Integraal en ‘community-based’ overgewicht te lijf: Wijkgezonder in gemeente Zeist

  Met veel interesse volg ik de ontwikkelingen rond het Nationaal Preventieakkoord. Steeds meer gemeenten pakken preventie op. Overgewicht is daarin een belangrijk thema. Gemeente Zeist werkte de afgelopen jaren bijvoorbeeld aan preventie van overgewicht bij kinderen en koos met ‘Wijkgezonder’ voor een nieuwe aanpak. De aanpak was ‘community-based’ en integraal. Gemeente Zeist...

  Lees verder
 • 2016
  23 mrt

  Minder verzuim en vroegtijdig schoolverlaten

  Donderdag 17 maart was de nationale dag van de leerplicht. Een dag waarin we extra stilstaan bij verzuim. Hoewel ieder kind recht heeft op goed onderwijs zijn er jaarlijks ongeveer 10.000 (langdurige) verzuim gevallen en maken ongeveer 25.000 jongeren hun opleiding niet af. Ondanks het harde werken van leerplichtambtenaren en RMC-medewerkers. Leerplichtambtenaren en...

  Lees verder
 • 21 mrt

  Betere resultaten op voorkomen schooluitval in gemeente Rheden

  De gemeente Rheden wil schooluitval voorkomen en uitgevallen jongeren (terug) begeleiden naar werk of opleiding. Gedurende een 2-jarige pilot zet zij hiervoor 2GetThere in; een project dat drijft op peer-to-peer coaching. Uit onze tussenevaluatie blijkt dat zowel de bekendheid van de aanpak als de onderlinge samenwerking met partners beter kan. We hebben naast de evaluatie...

  Lees verder
 • 2015
  27 nov

  Schaalverschillen overbruggen in de wereld van Werk & Inkomen

  Van wijk tot arbeidsmarktregio: dat is de bandbreedte waartussen de dienstverlening van Werk & Inkomen zich beweegt. Voor werkgeversdienstverlening wordt de schaal van de arbeidsmarktregio steeds belangrijker. Maatschappelijke ondersteuning wordt op de schaal van wijken in wijkteams georganiseerd. Hoe organiseer je in zo’n omgeving effectieve en efficiënte dienstverlening...

  Lees verder
 • 9 juli

  Positie wijkteams: tijd voor keuzes!

  Nederland heeft met de decentralisaties een transitie van formaat achter de rug. Het wijkteam is een niet meer weg te denken element in de nieuwe sociale infrastructuur van veel gemeenten. 393 Nederlandse gemeenten hebben een wijkteam, maar verder inzoomen laat zien dat de rol, functie en positie van een wijkteam in deze sociale infrastructuur veel van elkaar kan verschillen....

  Lees verder
 • 17 apr

  Insights Discovery krachtig instrument voor wijkteams

  Op 1 januari zijn de sociale wijkteams van start gegaan. Een geweldige uitdaging ligt er in het verschiet voor zorgprofessionals om met collega professionals uit diverse vakgebieden aan de slag te gaan volgens de nieuwe uitgangspunten van: één gezin, één plan, één regisseur en natuurlijk het benutten van de kracht van het gezin en het netwerk eromheen. Zo ook bij Minters in...

  Lees verder
 • 28 jan

  Provincie faciliteert bovenregionale afstemming jeugdzorg

  Iedereen actief in de jeugdzorg werkte hard naar dat ijkpunt: 1 januari 2015. Voor provincies is het ook een bijzondere tijd. Zij moeten loslaten. De verantwoordelijkheid over de jeugdzorg verschuift naar gemeenten. Eind 2014 doet de provincie Utrecht er alles aan om de taken zo goed mogelijk over te dragen naar de gemeenten en de afstemming bovenregionaal te faciliteren. In...

  Lees verder
 • 14 jan

  Vliegende start voor wijkteams

  Samen met het netwerk www.degeneralist.nl organiseren we trainingen voor beginnende wijkteams. De trainingen hebben als doel om nieuwe wijkteams een vliegende start te bezorgen. Dit doen we door inzicht te geven in de positie van de generalist binnen het wijkteam en door kennis en kunde over generalistisch werken aan te reiken. Positie in sociaal team Samenwerken binnen het...

  Lees verder
 • 12 jan

  Ervaringen na twee jaar werken met buurtteams

  Het is zover: in het gehele land zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van hun inwoners en zijn sociale (wijk)teams operationeel om dichtbij en snel ondersteuningsvragen op te pakken. Aankomend jaar zal in het teken staan van het door ontwikkelen en uitbouwen van de nieuwe werkwijze en daarbij te kijken wat werkt en wat nog niet. Interessant zijn de eerste...

  Lees verder
 • 6 jan

  De eerste stappen voor een goede aansluiting tussen onderwijs en wijkteams

  Uitgangspunt van Passend Onderwijs en decentralisatie Jeugdzorg is gelijk: denk en organiseer vanuit de jongere! Snel, dichtbij, preventief en in samenspraak met de jongere en ouders zijn belangrijke uitgangspunten van beide velden. In veel gemeenten zijn sociale wijkteams vanaf 1 januari de toegangspoort tot de zorg voor jeugd en daarmee essentieel bij de ondersteuning van...

  Lees verder
 • 2014
  22 dec

  Succeservaringen wijkteams

  Op verschillende plekken in het land ondersteunen wij het wijkgericht werken. Hoe we dit doen en wat ónze succeservaringen zijn, is terug te vinden in twee recent verschenen artikelen. Klik op onderstaande artikel om hem te lezen. De integrale wijkteams (0 – 100 jaar) in Amersfoort Zelfredzaamheid bij jeugd- en gezinsteam Vlaardingen

  Lees verder
 • 18 dec

  Sturen op wijkteams: kijk naar het verhaal achter de cijfers

  Met steeds meer actieve (sociale) wijkteams in het land komt ook de vraag op: hoe maak je de effectiviteit van de sociale wijkteams zichtbaar? Het rapport ‘Alleen cijfers meten is niet genoeg’ van Platform31 raadt bestuurders aan om niet alleen op cijfers te sturen, maar juist ook op het verhaal achter de cijfers! De decentralisaties zorgen voor nieuwe verantwoordelijkheden...

  Lees verder
 • 16 dec

  Met simulatie inzicht in de werking van de Utrechtse buurtteams

  De buurtteams in Utrecht zijn inmiddels al enkele tijd operationeel, maar wat werkt er nou wel in de Utrechtse zorgstructuur en wat niet? Hoe leg je hier de vinger op? Vanuit de rol van projectleider buurtteams Jeugd en Gezin werken we samen met de gemeente Utrecht aan de transformatie in het sociaal domein. Afgelopen week hebben we daarom meegebouwd en meegewerkt aan een...

  Lees verder
 • 10 okt

  Een positieve ontwikkeling voor ieder kind

  Ieder kind heeft recht op een gezonde, positieve ontwikkeling en een veilig thuis. Daar dragen wij graag aan bij. Wij helpen professionals, managers en bestuurders op een andere manier te werken zodat zij betere ondersteuning en zorg kunnen bieden aan het gezin. Drie punten om het kind en het gezin centraal te stellen 1. Kijk naar het hele systeem De samenleving is...

  Lees verder
 • 6 aug

  Ondersteuning pilot jeugdteam Hoeksche Waard

  De regio Zuid Holland Zuid bereidt zich voor op de decentralisatie Jeugdzorg. Dit doet zij onder andere door ervaring op te doen met het werken in jeugdteams. In de Hoeksche Waard is op 1 april 2014 de pilot jeugdteam Binnenmaas-Strijen gestart. Het ‘leren door te doen’ staat centraal. Vragen waar de pilot antwoord op moet geven zijn bijvoorbeeld: Hoe bieden we gezinnen...

  Lees verder
 • 29 mei

  Wat werkt voor wijkteams?

  De decentralisaties in het sociaal domein zijn flink op stoom. Onze collega’s Anna, Hilde, Jeannette, Joost, Marian en Sigrit zijn volop betrokken als kwartiermaker, teamleider of procesbegeleider bij het ontwikkelen van jeugd- en sociale wijkteams. Met zorgaanbieders, gemeenten en andere betrokken partners zijn zij aan de slag om de lokale ambities waar te maken. Inmiddels...

  Lees verder
 • 20 mei

  Met gerichte sturing op weg naar effectievere en efficiëntere wijkteams!

  Gemeenten, zorg- en welzijnsaanbieders bereiden zich voor op de nieuwe werkwijze die van ze wordt gevraagd in de transities van het sociaal domein. In het hele land zijn wijkteams gestart om ervaring op te doen met het integraal werken rondom gezinnen. Het integraal werken moet er voor zorgen dat gezinnen sneller, effectiever en uiteindelijk ook goedkoper worden ondersteund...

  Lees verder
 • 28 jan

  Wat moeten we binnen de gemeente doen om de werkwijze buiten met sociale wijkteams tot een succes te maken?

  Veel gemeenten werken in 'sociale wijkteams' om beter, sneller en/of kostenefficiënter hulpverlening te bieden aan kwetsbare inwoners. Ondanks de gemeenschappelijke opgave blijken de gemeenten een sociaal wijkteam zeer verschillend in te richten. De vraag 'wat moeten we binnen de gemeente doen om de werkwijze buiten met sociale wijkteams tot een succes te maken' is dan ook...

  Lees verder
 • 28 jan

  Effectief partnerschap gemeenten en zorgaanbieders in het veld van jeugd: geen blauwdruk maar een kleurplaat!

  'Hoe gaan we als gemeente straks met de maatschappelijke partners sociale wijkteams opzetten, waarin de partners ook echt in positie komen?' 'Laten we als zorgaanbieder wel voldoende onze smoel zien bij gemeenten?' Tijdens de Hiemstra & De Vries blikdag hebben gemeenten en zorgaanbieders vragen rondom effectief partnerschap in het veld van jeugd onder de loep genomen. Een...

  Lees verder
 • 2013
  4 okt

  Keuzes maken voor het beleidsplan Jeugd

  Gemeenten zijn op dit moment volop aan het experimenteren met proeftuinen om te bepalen hoe zij de zorg voor jeugd willen vormgeven, bijvoorbeeld met gebiedsgerichte teams. Ondertussen moet ook het beleidsplan Jeugd opgesteld worden voor de periode vanaf 2015. Beleid maken zonder dat de inhoud al volledig bekend is: veel gemeenten worstelen met dit vraagstuk. Welke keuzes...

  Lees verder
 • 19 juni

  De digitale checklist beleidsplan Jeugd voor gemeenten online

  Gemeenten zijn volop bezig met voorbereidingen voor de transitie Jeugd. De nieuwe (concept-)Jeugdwet verplicht gemeenten een beleidsplan vast te stellen, waarin staat hoe de gemeente de zorg voor jeugdigen wil organiseren, welke middelen zij daarvoor inzet en hoe ze invulling geeft aan haar eigen rol. In opdracht van het transitiebureau Jeugd, een samenwerkingsverband van de...

  Lees verder