Publiek opdrachtgeverschap

Overal in de overheid groeit het besef dat veel maatschappelijke vraagstukken te groot en te complex om ze door de overheid alleen op te laten lossen. Denk aan het bieden van passende ondersteuning voor kwetsbare burgers, of het verduurzamen van de samenleving.  De overheid schakelt daarom andere partijen in bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Publiek opdrachtgeverschap is één van de manieren om dat te doen. Het belang van publiek opdrachtgeverschap is enorm gegroeid door de decentralisaties in het sociaal domein.

Publiek opdrachtgeverschap één van de rollen

Goed georganiseerd publiek opdrachtgeverschap begint met een heldere rolinvulling: maatschappelijke partners inschakelen bij het oplossen van grote vraagstukken. Dat kan op heel verschillende manieren. Overheden zoeken daarbij naar een nieuw evenwicht tussen partnerschap en opdrachtgeverschap omdat de klassieke opdrachtgever, die voorschrijft en bepaalt, tekort schiet. Overheden willen de expertise en energie van externe partijen benutten bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dan heten opdrachtnemers ineens “maatschappelijke partners”. Goede publieke opdrachtgevers weten wanneer ze welke rol spelen en zijn daar helder over naar hun partners. 

Méér dan contracten

De overheid sluit contracten met externe partners over hun bijdrage aan een maatschappelijk vraagstuk. Effectieve sturing op de uitvoering van die contracten kan alleen als de basis – het contractmanagement – op orde is. Goed georganiseerd contractmanagement is een cyclus waarin beleid en uitvoering  expliciet belegd én verbonden zijn. Maar publiek opdrachtgeverschap vraagt méér. Samen met partners maatschappelijke vraagstukken oplossen vraagt ook om leiderschap om innovatieve oplossingen te realiseren. En samen complexe vraagstukken oplossen vraagt om een combinatie van erkennen van de wederzijdse afhankelijkheid én de behoefte aan een zakelijke overeenkomst. 

Onze drive en onze bijdrage 

Wij willen een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Goed georganiseerd publiek opdrachtgeverschap is daarbij een voorwaarde. Wij ondersteunen onze opdrachtgevers op de verschillende aspecten van het publiek opdrachtgeverschap:

 • rolneming: een rol pakken die past bij de context en gekozen rol;
 • mensen: mensen die het verschil maken, bij opdrachtgevers én bij opdrachtnemers;
 • interne organisatie: de hele inkoopcyclus goed belegd;
 • samenwerking: gezamenlijk opdrachtgeverschap en samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers;
 • sturing en contractering: vanuit het beoogde maatschappelijk effect en met slim gebruik van data.

Lees in de bijgaande flyer hoe wij kijken naar publiek opdrachtgeverschap en wat we daarin doen. 

 

Betrokken collega's zijn onder andere :

 • Nieuws & Inspiratie

 • 2017
  8 mrt

  Weet wat je inkoopt

  Gemeenten in Nederland kopen steeds meer in. Dit komt doordat gemeenten steeds meer taken uitbesteden aan de markt. De decentralisaties in het sociaal domein zorgen ervoor dat het bedrag waarvoor gemeenten inkopen steeds groter is geworden. Dit leidt tot vragen over de rechtmatigheid en doelmatigheid van inkopen. Wat kopen we als gemeente in? Houden we voldoende rekening met...

  Lees verder
 • 2015
  3 nov

  Werken aan succesvol publiek opdrachtgeverschap

  Vele vraagstukken − zoals het bieden van zorg en ondersteuning of het verduurzamen van de samenleving – zijn te groot en te complex om volledig door de overheid te laten realiseren. Daarom schakelt de overheid andere partijen in bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Publiek opdrachtgeverschap is één van de manieren om dat te doen. Door de decentralisaties in het...

  Lees verder
 • 3 aug

  Midden-Holland - Evaluatie transitie jeugdzorg: lessen voor de toekomst

  In de regio Midden-Holland hebben de gemeenten de afgelopen jaren hard samengewerkt in de voorbereiding op de transities. Nu de transitie jeugdzorg per 1 januari 2015 is afgerond, is er behoefte aan een evaluatie over de afgelopen periode. De regio Midden-Holland heeft ons gevraagd een evaluatie uit te voeren over de regionale samenwerking in de voorbereiding van de...

  Lees verder
 • 14 juli

  Datagedreven sturing

  Opgavegericht werken; integrale aanpak; differentiatie; proactieve inzet; preventieve inzet: allemaal kernbegrippen van de werkwijze van moderne overheidsorganisaties. In al deze begrippen staat het snel en flexibel maken van keuzes centraal: waar, voor wie en wanneer is welke inzet nodig, of juist niet nodig.  We zien in bijna alle overheidsorganisaties en domeinen dat...

  Lees verder
 • 6 juli

  Contractmanagement is een kernactiviteit van de regisserende overheid

  De traditionele indeling van staf versus lijn, primair proces versus bedrijfsvoering of ‘overhead’ is verleden tijd. Functies lopen in toenemende mate in elkaar over. Flexibel personeel, dat zich organiseert rondom de opgaven vraagt maximale verbinding van de HRM discipline met medewerkers op alle plekken in de organisatie. De Big Data maakt dat ICT in toenemende mate een...

  Lees verder
 • 9 juni

  Wie zijn van doorslaggevende betekenis in de transformatie van het sociaal domein?

  Veel mensen spelen een rol bij de transitie. Bestuurders, managers, beleidsmedewerkers, controllers, financieel adviseurs, klantmanagers, extern adviseurs, noem maar op. Stuk voor stuk hebben zij een belangrijk aandeel gehad in het realiseren van de decentralisatie. Een aantal heeft echt het verschil gemaakt. Dit zijn diegene die zijn opgestaan, die proactief aan de slag...

  Lees verder
 • 7 mei

  Vernieuwen in sociaal domein vraagt lef

  De decentralisaties van Rijk naar gemeente zijn “beheerst” verlopen. Voor dat examen zijn gemeenten geslaagd. Maar de klus is nog niet klaar: de verwachtingen over de “transformatie in het sociaal domein” bij de drie decentralisaties zijn immers hooggespannen. En terecht. Want er liggen geweldige kansen om de ondersteuning van kwetsbare inwoners te verbeteren. Invulling...

  Lees verder
 • 14 jan

  Breng de visie terug in het contractmanagement!

  2015 wordt een spannend jaar, waarin burgers en gemeenten de effecten van de beleidsveranderingen in de zorg zullen ervaren. De verwachting is dat er zaken mis zullen gaan en de uitdaging is om dan niet in een regelreflex te schieten. Een uitdaging voor gemeenten is om de visie op het sociaal domein concreet te maken in de gehele cyclus van contractmanagement met aanbieders....

  Lees verder
 • 2014
  26 nov

  Contractmanagement in Alkmaar – 2015 en verder

  Gemeente Alkmaar werkt samen met de regio aan de vormgeving contractmanagement voor de decentralisaties Jeugd en de nieuwe Wmo. Onder contractmanagement verstaan we het proces volgend uit de vier stappen uit de onderstaande figuur. In de regio is gekozen voor samenwerken in een netwerkstructuur. Om het netwerk optimaal te ondersteunen richt Alkmaar een contractmanagement...

  Lees verder