Sociale wijkteams

Met de decentralisaties in het sociaal domein hebben gemeenten een nieuwe lokale zorgstructuur opgezet.
In veel gemeenten zijn sociale (wijk)teams in het diepe gesprongen. Nu is het tijd voor de volgende stap. Wij begeleiden en ondersteunen gemeenten en zorgpartners bij de volgende opgaven:

1. Transformatie realiseren

Ongeveer 90 procent van alle Nederlandse gemeenten heeft een wijkteam. Veel gemeenten zijn bijna twee jaar geleden pragmatisch van start gegaan en merken nu dat het lastig is om de beoogde transformatie daadwerkelijk te realiseren. Dit roept de vraag op hoe de wijkteams functioneren en wat er verbeterd kan worden om zorg en ondersteuning beter en goedkoper te organiseren.

Wij ondersteunen gemeenten bij het evalueren en doorontwikkelen van de sociale wijkteams. Niet alleen maken wij inzichtelijk hoe de wijkteams de afgelopen jaren hebben gefunctioneerd, ook concretiseren we met de betrokken stakeholders de vervolgstappen die nodig zijn om de gewenste transformatie te realiseren. Lees hier meer over onze visie op organisatieontwikkeling, deze zes factoren vormen het vertrekpunt van onze aanpak.

2. Positionering

De keuze van de positionering van het wijkteam is in veel gevallen onder hoge tijdsdruk ontstaan. Meerdere gemeenten heroverwegen nu de gekozen positionering. De definitieve keuze van de taak, positie en rol van het wijkteam in de lokale infrastructuur is essentieel. Als deze niet helder (genoeg) is, frustreert dit de doorontwikkeling van de wijkteams.

De positioneringsvraag is een ‘spannende’ vraag, omdat er vaak verschillende belangen spelen. Om tot een duurzaam antwoord te komen, is zorgvuldigheid en co-creatie met partners nodig. Wij ondersteunen gemeenten en partners bij dit proces. Door inzichtelijk te maken welke consequenties aan de verschillende varianten voor positionering zijn verbonden wordt een bewuste keuze mogelijk. Lees hier onze brochure over de positionering van wijkteams. 

3. Effectieve wijkteams

Hoe zorgen we voor effectieve wijkteams? Effectieve wijkteams zijn wijkteams die adequaat bijdragen aan de transformatie van zwaardere naar lichtere zorg. Wij geloven dat de kracht van de samenwerking (binnen en buiten het team), de kracht van het wijkteam bepaalt. Om dit te realiseren is aandacht nodig voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en voor teamontwikkeling.

In een sterk team is zowel het individu als het collectief succesvol. Onze aanpak richt zich op het verbeteren van individuele en gezamenlijke prestaties. Dit doen we door het inzichtelijk maken van de gezamenlijke opdracht en deze te verbinden aan de persoonlijke motivatie en drijfveren van medewerkers. Lees hier meer over hoe wij kijken naar sterke teams.

Betrokken collega's zijn onder andere :

 • Nieuws & Inspiratie

 • 27 feb

  Integraal en ‘community-based’ overgewicht te lijf: Wijkgezonder in gemeente Zeist

  Met veel interesse volg ik de ontwikkelingen rond het Nationaal Preventieakkoord. Steeds meer gemeenten pakken preventie op. Overgewicht is daarin een belangrijk thema. Gemeente Zeist werkte de afgelopen jaren bijvoorbeeld aan preventie van overgewicht bij kinderen en koos met ‘Wijkgezonder’ voor een nieuwe aanpak. De aanpak was ‘community-based’ en integraal. Gemeente Zeist...

  Lees verder
 • 16 feb

  Rode draden zware casuïstiek in wijkteams uit de praktijk

  Van verschillende kanten kreeg ik het stuk ‘Zware casuïstiek trekt wissel op wijkteams’ uit Binnenlands Bestuur toegestuurd. Mijn collega’s weten dat ik graag bezig ben met sociale wijkteams. Ik zie dat de caseload bij wijkteams alleen maar groter wordt. Steeds vaker wordt de vraag gesteld ‘Waar zijn we van?’. Het antwoord daarop is nooit bevredigend, omdat dit de dillema’s...

  Lees verder
 • 2017
  23 aug

  Van overzicht naar inzicht: grip op je werk

  In Zuid-Holland Zuid heeft Stichting Jeugdteams in twee jaar tijd een professionele organisatie neergezet die verantwoordelijk is voor de toegang tot de regionale zorgmarkt. Daarnaast verlenen de jeugdprofessionals ook zelf hulp en voeren zij regie in complexe hulpvragen. In twee jaar tijd heeft de stichting ruim 17 professionele, multidisciplinaire teams neergezet die samen...

  Lees verder
 • 2016
  27 sept

  Kostenbewuste wijkteams

  “Wijkteams niet kostenbewust” kopte Binnenlands Bestuur. Verrassend? Nee, want de drive van wijkteammedewerkers is: kwetsbare burgers goede ondersteuning te bieden. Toch wel, want de wijkteams zijn een sleutel in de transformatie in het sociaal domein. En de kern van de transformatie is betere zorg voor minder geld! Dat ‘voor minder geld’ is al best gelukt: gemeenten hielden...

  Lees verder
 • 25 aug

  Zorgvernieuwing: consensus is mooi, beweging is beter

  Samen het aanbod voor kwetsbare burgers in Den Bosch vernieuwen, om te beginnen in de wijk Zuidoost. Dat is de ambitie van Zorgzaam, het WMO netwerk van 15 partners in zorg en welzijn in Den Bosch. De ambitie is verwoord in een manifest in juni 2013. Sindsdien is er veel gepraat en geschreven over vernieuwing van zorg en ondersteuning. Maar veel spelers in Den Bosch hadden...

  Lees verder
 • 25 juli

  Specialisten in de wijk voorkomen zwaardere zorg

  Sinds 1 juli werkt het sociaal wijkteam in Den Bosch Zuidoost samen met een wijkgericht kernteam van verschillende ambulante (2e lijn) specialisten voor jeugd en volwassenen. Het doel:1. zwaardere zorg voorkomen door in een vroeg stadium specialisten snel en kort te betrekken.2. het beter inzetten van het informele en professionele netwerk in de wijk voor, tijdens en na de...

  Lees verder
 • 2015
  11 sept

  Gezinsspecialist verbindt school en wijkteam

  Om integrale ondersteuning te bieden aan leerlingen, daar waar onderwijs- en gezinsproblematiek elkaar beïnvloeden, hebben de gemeenten Vlaardingen, Maassluis en Schiedam besloten om gezinsspecialisten te plaatsen op alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs. De gezinsspecialist werkt op een school en is de schakel tussen school en het wijkteam. Minters heeft de...

  Lees verder
 • 9 juli

  Positie wijkteams: tijd voor keuzes!

  Nederland heeft met de decentralisaties een transitie van formaat achter de rug. Het wijkteam is een niet meer weg te denken element in de nieuwe sociale infrastructuur van veel gemeenten. 393 Nederlandse gemeenten hebben een wijkteam, maar verder inzoomen laat zien dat de rol, functie en positie van een wijkteam in deze sociale infrastructuur veel van elkaar kan verschillen....

  Lees verder
 • 15 jan

  In co-creatie naar de Utrechtse buurtteams

  Sociale wijkteams bestaan in verscheidene vormen, afhankelijk van wat past bij de gemeentelijke organisatiestructuur. In de gemeente Utrecht zijn sinds zomer 2014 twee organisaties verantwoordelijk voor de basiszorg in Utrecht. Er is één stichting voor de sociale basiszorg voor volwassenen en één stichting voor jeugd en gezin. Beiden werken vanuit één visie. De gemeente...

  Lees verder
 • 14 jan

  Vliegende start voor wijkteams

  Samen met het netwerk www.degeneralist.nl organiseren we trainingen voor beginnende wijkteams. De trainingen hebben als doel om nieuwe wijkteams een vliegende start te bezorgen. Dit doen we door inzicht te geven in de positie van de generalist binnen het wijkteam en door kennis en kunde over generalistisch werken aan te reiken. Positie in sociaal team Samenwerken binnen het...

  Lees verder
 • 12 jan

  Wijkteams en Werk & Inkomen: kansen door samenwerking

  Werk en inkomen zijn cruciaal om het beroep op zorg te verkleinen. Dat is de uitdaging waar elke gemeente voor staat: bezuinigen op zorg door de vraag naar zorg te voorkomen in plaats van minder zorg te leveren wanneer er wel vraag naar is. Al jaren wijzen onderzoeken uit dat het hebben van werk en een inkomen waar men van rond kan komen, het beroep op zorg verkleint. In de...

  Lees verder
 • 6 jan

  De eerste stappen voor een goede aansluiting tussen onderwijs en wijkteams

  Uitgangspunt van Passend Onderwijs en decentralisatie Jeugdzorg is gelijk: denk en organiseer vanuit de jongere! Snel, dichtbij, preventief en in samenspraak met de jongere en ouders zijn belangrijke uitgangspunten van beide velden. In veel gemeenten zijn sociale wijkteams vanaf 1 januari de toegangspoort tot de zorg voor jeugd en daarmee essentieel bij de ondersteuning van...

  Lees verder
 • 2014
  22 dec

  Succeservaringen wijkteams

  Op verschillende plekken in het land ondersteunen wij het wijkgericht werken. Hoe we dit doen en wat ónze succeservaringen zijn, is terug te vinden in twee recent verschenen artikelen. Klik op onderstaande artikel om hem te lezen. De integrale wijkteams (0 – 100 jaar) in Amersfoort Zelfredzaamheid bij jeugd- en gezinsteam Vlaardingen

  Lees verder
 • 18 dec

  Sturen op wijkteams: kijk naar het verhaal achter de cijfers

  Met steeds meer actieve (sociale) wijkteams in het land komt ook de vraag op: hoe maak je de effectiviteit van de sociale wijkteams zichtbaar? Het rapport ‘Alleen cijfers meten is niet genoeg’ van Platform31 raadt bestuurders aan om niet alleen op cijfers te sturen, maar juist ook op het verhaal achter de cijfers! De decentralisaties zorgen voor nieuwe verantwoordelijkheden...

  Lees verder
 • 16 dec

  Met simulatie inzicht in de werking van de Utrechtse buurtteams

  De buurtteams in Utrecht zijn inmiddels al enkele tijd operationeel, maar wat werkt er nou wel in de Utrechtse zorgstructuur en wat niet? Hoe leg je hier de vinger op? Vanuit de rol van projectleider buurtteams Jeugd en Gezin werken we samen met de gemeente Utrecht aan de transformatie in het sociaal domein. Afgelopen week hebben we daarom meegebouwd en meegewerkt aan een...

  Lees verder
 • 12 dec

  Wijkteams en Werk & Inkomen: preventie en aanpak van financiële problematiek

  Het wijkteam kan een belangrijke rol spelen bij preventie en aanpak van financiële problemen. Uit een onderzoek van Movisie blijkt dat ruim de helft van de sociale wijkteams taken op het gebied van Werk & Inkomen in het pakket heeft. Wij geloven in de samenwerking tussen wijkteams en Werk & Inkomen en ondersteunen bij het versterken daarvan. Rol en taakverdeling Een...

  Lees verder
 • 29 mei

  Wat werkt voor wijkteams?

  De decentralisaties in het sociaal domein zijn flink op stoom. Onze collega’s Anna, Hilde, Jeannette, Joost, Marian en Sigrit zijn volop betrokken als kwartiermaker, teamleider of procesbegeleider bij het ontwikkelen van jeugd- en sociale wijkteams. Met zorgaanbieders, gemeenten en andere betrokken partners zijn zij aan de slag om de lokale ambities waar te maken. Inmiddels...

  Lees verder
 • 20 mei

  Met gerichte sturing op weg naar effectievere en efficiëntere wijkteams!

  Gemeenten, zorg- en welzijnsaanbieders bereiden zich voor op de nieuwe werkwijze die van ze wordt gevraagd in de transities van het sociaal domein. In het hele land zijn wijkteams gestart om ervaring op te doen met het integraal werken rondom gezinnen. Het integraal werken moet er voor zorgen dat gezinnen sneller, effectiever en uiteindelijk ook goedkoper worden ondersteund...

  Lees verder
 • 28 jan

  Wat moeten we binnen de gemeente doen om de werkwijze buiten met sociale wijkteams tot een succes te maken?

  Veel gemeenten werken in 'sociale wijkteams' om beter, sneller en/of kostenefficiënter hulpverlening te bieden aan kwetsbare inwoners. Ondanks de gemeenschappelijke opgave blijken de gemeenten een sociaal wijkteam zeer verschillend in te richten. De vraag 'wat moeten we binnen de gemeente doen om de werkwijze buiten met sociale wijkteams tot een succes te maken' is dan ook...

  Lees verder
 • 28 jan

  Effectief partnerschap gemeenten en zorgaanbieders in het veld van jeugd: geen blauwdruk maar een kleurplaat!

  'Hoe gaan we als gemeente straks met de maatschappelijke partners sociale wijkteams opzetten, waarin de partners ook echt in positie komen?' 'Laten we als zorgaanbieder wel voldoende onze smoel zien bij gemeenten?' Tijdens de Hiemstra & De Vries blikdag hebben gemeenten en zorgaanbieders vragen rondom effectief partnerschap in het veld van jeugd onder de loep genomen. Een...

  Lees verder
 • 2013
  4 okt

  Keuzes maken voor het beleidsplan Jeugd

  Gemeenten zijn op dit moment volop aan het experimenteren met proeftuinen om te bepalen hoe zij de zorg voor jeugd willen vormgeven, bijvoorbeeld met gebiedsgerichte teams. Ondertussen moet ook het beleidsplan Jeugd opgesteld worden voor de periode vanaf 2015. Beleid maken zonder dat de inhoud al volledig bekend is: veel gemeenten worstelen met dit vraagstuk. Welke keuzes...

  Lees verder
 • 19 juni

  De digitale checklist beleidsplan Jeugd voor gemeenten online

  Gemeenten zijn volop bezig met voorbereidingen voor de transitie Jeugd. De nieuwe (concept-)Jeugdwet verplicht gemeenten een beleidsplan vast te stellen, waarin staat hoe de gemeente de zorg voor jeugdigen wil organiseren, welke middelen zij daarvoor inzet en hoe ze invulling geeft aan haar eigen rol. In opdracht van het transitiebureau Jeugd, een samenwerkingsverband van de...

  Lees verder