Werk en Inkomen

Werk geeft trots en voldoening. Het geeft je meer dan salaris, geld voor boodschappen en verwarming. Het stelt je in staat om in contact met anderen iets te doen. Dat raakt mensen in de kern: voor je eigen inkomen zorgen is belangrijk zowel voor het individu als voor de samenleving. Het is daarom mooi dat mensen die de weg naar werk niet kunnen vinden, worden ondersteund.  Zowel bij het vinden van werk als, zolang dat niet lukt, financieel.

Het financiele karakter maakt de ondersteuning van Werk en Inkomen tot een gevoelig onderwerp. De gevoeligheid vertaalt zich direct in de manier waarop Werk en Inkomen is georganiseerd: rechtmatigheid staat centraal. Het besluit om een uitkering toe te kennen is de uitkomst van een beslisboom, niet van onderzoeken en individueel vaststellen wat nodig is. Daar komt bij dat het systeem de rechtvaardiging van de beslissing is. Professionals mogen niet zeggen “ik vind het om deze redenen niet nodig dat u een uitkering krijgt”, maar wel “u voldoet niet aan criterium 3a, dus u krijgt de uitkering niet”.

Twee uitersten

We zien de professionals van Werk en Inkomen vaak schipperen tussen twee uitersten: strak regels handhaven vanuit wantrouwen of het voor iemand regelen vanuit sociale zorg . Ondersteunen vanuit het uitgangspunt dat iemand zelf verantwoordelijk is voor werk en inkomen lijkt lastiger. Daar draagt de samenleving haar steentje aan bij. ‘De belastingbetaler’ is ontevreden omdat er veel geld uitgegeven wordt aan uitkeringen. Terwijl klanten zich in de kou gezet voelen als zij geen ondersteuning krijgen. Maar een werkveld wat gedomineerd wordt door uitersten past niet meer bij deze tijd. In de tijd waarin de hulpverlening transformeert naar het bieden van maatwerk, moet ook de sector Werk en Inkomen mee in deze beweging.

Wat is hier écht nodig?

De regels waarmee de sociale dienst werkt, zijn voor een belangrijk deel nodig en blijven dat ook. Ze garanderen rechtsgelijkheid én geven professionals voldoende houvast en bescherming bij het nemen van de cruciale beslissing tussen wel of geen uitkering. Aan de andere kant beperken zij de modernisering van de sociale zekerheid. Zolang regels doorslaggevend zijn voor het gedrag en de beslissingen in de sociale zekerheid, is er geen ruimte voor maatwerk. Die cultuur stuurt het gedrag, ook als het niet over uitkeringen gaat.
‘Van zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ is ook de opgave voor Werk en Inkomen. Mensen aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid en ruimte bieden deze te nemen. De opgave is groot, maar zeker niet onmogelijk. Er zijn voorbeelden van moderne bijzondere bijstand. Waarin het verstrekken van een koelkast niet de uitkomst is van het doorkomen van een periode van drie jaar onder de armoedegrens, maar het resultaat van een huisbezoek en gesprek over gezondere voeding voor het hele gezin en wat er nodig is om dat te garanderen.

Wat doen wij?

We maken met gemeenten, SW-bedrijven en private partners de beweging mogelijk. Dit doen we in verschillende vormen en op diverse niveaus. Bijvoorbeeld:

 • We ontwikkelen dienstverleningsconcepten die ingericht zijn op de Participatiewet én passen bij de nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling tussen burger, bedrijf en overheid. 
 • We stimuleren de samenwerking tussen sociale diensten en partners. We creëren inzicht in de voordelen van samenwerking met SW-bedrijven en helpen om verschillen en stereotypen te overkomen. Zo kunnen alle betrokkenen beter gebruik maken van elkaars kracht. 
 • We professionaliseren processen en de mensen die er mee werken. We hebben recent een leertraject van de Urban Professional in de gemeente Utrecht afgerond. We helpen het management met het geven van werkinstructies, redenerend vanuit het doel van het proces in plaats van de regels. 
 • Gemeenten richten hun wijkteams in om de jeugdzorg en AWBZ te garanderen. Een goede aansluiting met Werk en Inkomen geeft inwoners nog meer kans op economische onafhankelijkheid. We leggen de verbinding tussen Werk en Inkomen vanuit onze kennis en ervaring in beide werelden.

Betrokken collega's zijn onder andere :

 • Nieuws & Inspiratie

 • 12 apr

  Onderzoek Hiemstra & De Vries met Regioplan: duurzame arbeidsparticipatie jonggehandicapten

    Samen met onderzoeksbureau Regioplan hebben we tussen de zomer van 2017 en dit voorjaar op verzoek van UWV gekeken naar processen en factoren die bijdragen aan duurzame arbeidsparticipatie van jonggehandicapten, een complex en actueel maatschappelijk vraagstuk. De wens bestaat om hier beter in te presteren en jonggehandicapten duurzaam mee te laten doen op de...

  Lees verder
 • 2017
  31 aug

  Van SW-bedrijf naar werkbedrijf

  Hoe verder met het SW-bedrijf? Die vraag wordt steeds urgenter nu het aantal WSW-ers alleen nog maar afneemt. In Alphen aan den Rijn is gekozen om een nieuw Werkbedrijf te vormen. Het Werkbedrijf begeleidt voortaan alle kandidaten uit de Participatiewet die met meer of minder ondersteuning naar de arbeidsmarkt kunnen. Met deze focus op werk kan het Werkbedrijf kandidaten naar...

  Lees verder
 • 27 juni

  Jonggehandicapten: duurzaam aan het werk

  Hiemstra & De Vries en Regioplan hebben samen een project opgezet dat is gericht op duurzame arbeidsparticipatie van jonggehandicapten. Jonggehandicapten krijgen op steeds meer plekken de kans om naar vermogen mee te doen. Maar het lukt ze in praktijk vaak niet om die werkplek te behouden. Daardoor blijft de arbeidsparticipatie van jonggehandicapten achter bij de...

  Lees verder
 • 2016
  19 nov

  Creatief uit de bijstand

  De kortste weg uit de bijstand Het is voor mensen die in de bijstand zitten ingewikkeld om daar weer uit te komen. Al decennia lang ontstijgt het uitstroompercentage de 15 procent niet. Uit onderzoek blijkt dat de kans op uitstroom het grootst is via een parttime en/of tijdelijke baan (20%). Dat lage uitstroompercentage is te wijten aan meerdere complexe factoren. Denk...

  Lees verder
 • 2015
  27 nov

  Schaalverschillen overbruggen in de wereld van Werk & Inkomen

  Van wijk tot arbeidsmarktregio: dat is de bandbreedte waartussen de dienstverlening van Werk & Inkomen zich beweegt. Voor werkgeversdienstverlening wordt de schaal van de arbeidsmarktregio steeds belangrijker. Maatschappelijke ondersteuning wordt op de schaal van wijken in wijkteams georganiseerd. Hoe organiseer je in zo’n omgeving effectieve en efficiënte dienstverlening...

  Lees verder
 • 14 sept

  Combineer efficiënte processen met een echt gesprek

  Het persoonlijke gesprek komt weer terug bij UWV. Dat heeft topman Tof Thissen persoonlijk beloofd nadat hij het ontluisterende relaas van een klant over zijn dienstverlening vernam. Dat is goed nieuws. Want zo’n gesprek kan veel mensen helpen bij het vinden van werk, maar de middelen van het UWV zijn beperkt. Door slim gebruik te maken van de data die het UWV heeft,...

  Lees verder
 • 14 aug

  Basisinkomen of moderne dienstverlening?

  Na bijna 30 jaar is hij weer terug: het basisinkomen. Stellingen worden betrokken. Economen leggen uit dat het te veel kost. Idealisten zien een kans. En een aantal gemeenten wil experimenten starten om te kijken “of het werkt”. Maar wat is “werken”? Dat hangt af van het effect dat je wilt bereiken. Eigen regie en flexibiliteit Het gaat de lokale bestuurders niet om gratis...

  Lees verder
 • 13 aug

  Terugdringen aantal uitkeringen

  Tilburg verwacht door het nieuwe verdeelmodel voor de bijstand een structureel tekort van €12,2 miljoen op het BUIG-budget. Om dat goed te maken moet het aantal uitkeringen dalen met 800. Wij zijn met Tilburg, op zoek gegaan naar maatregelen die daar aan bijdragen. De uitgangspositie van Tilburg is goed: het beleid over de bijstand en aanpalende terreinen (arbeidsmarkt en...

  Lees verder
 • 1 juli

  Smart Government en de sociale dienst 3.0

  Met de invoering van de Participatiewet is de opgave van de sociale dienst ingrijpend gewijzigd: met veel minder geld moet een grotere en complexere doelgroep worden ondersteund naar werk en participatie. Om die opgave te realiseren moet organisatie van de sociale dienst zelf ook veranderen. Niet door processen te optimaliseren. Dat potentieel is al benut. Maar door een...

  Lees verder
 • 1 mei

  Op zoek naar een nieuwe strategie voor SW bedrijven

  Hoe kunnen we de groeiende tekorten op de uitvoering van de WSW terugdringen? En wat wordt de toekomstige rol van het SW-bedrijf? Met die twee vragen worstelen veel gemeenten. Ze zijn weer actueel met de komst van de Participatiewet: de rijkssubsidie per WSW-er gaat nu echt fors omlaag en er stromen geen nieuwe WSW-ers meer in. We hebben een verkenning uitgevoerd naar...

  Lees verder
 • 13 apr

  ‘Maatwerk vraagt om duurzame samenwerking inkomensconsulenten en jeugd- en wijkteams’

  Welke mogelijkheden hebben inkomensconsulenten om tot maatwerk te komen? In ons werk zien we dat in lastige casussen, naast psychosociale problematiek, vaak ook problemen met het inkomen spelen. Dit is het terrein waar de werkzaamheden van jeugd- en wijkteams en inkomensconsulenten elkaar kruisen. Dat kan tussen het team en de gemeente zijn, maar ook binnen het jeugd- en...

  Lees verder
 • 25 mrt

  Gebiedsgericht werken in beeld

  De gemeente Leidschendam-Voorburg is per 1 januari gestart met zes gebiedsteams. Dit zijn netwerken van professionals uit verschillende domeinen, die gezamenlijk de nodige ondersteuning en zorg voor de bewoners in hun gebied verstrekken. Dit vraagt een omslag naar meer integraal werken (met een brede generalistische blik), het sturen op eigen kracht én het bieden van...

  Lees verder
 • 2014
  12 dec

  Wijkteams en Werk & Inkomen: preventie en aanpak van financiële problematiek

  Het wijkteam kan een belangrijke rol spelen bij preventie en aanpak van financiële problemen. Uit een onderzoek van Movisie blijkt dat ruim de helft van de sociale wijkteams taken op het gebied van Werk & Inkomen in het pakket heeft. Wij geloven in de samenwerking tussen wijkteams en Werk & Inkomen en ondersteunen bij het versterken daarvan. Rol en taakverdeling Een...

  Lees verder
 • 10 dec

  Echt samenwerken in de Participatiewet, regio Haaglanden

  Echt samenwerken in de ontwikkeling en uitvoering van de Participatiewet om een eenduidige werkgeversdienstverlening neer te zetten en daarmee de kansen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo groot mogelijk te maken: dat is wat wij in de regio Haaglanden ondersteunen. De vijf gemeenten (Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland) van de regio...

  Lees verder
 • 6 aug

  De economie, de arbeidsmarkt en het onderwijs van Zwolle

  De stad Zwolle heeft als ambitie de economie te stimuleren, het aantal arbeidsplaatsen te laten toenemen en mensen te activeren. Om dit te bereiken zocht de stad naar een intensievere samenwerking tussen de afdelingen economie werk & inkomen en de partners in de stad. In onze aanpak hebben we samen met onderwijsinstellingen, bedrijven en verschillende afdelingen gekeken...

  Lees verder
 • 17 feb

  Werkgeversdienstverlening met voorsprong

  "Probeer niet van een 3 een 6 te maken. Maak van een 7 een 10." Met deze filosofie won coach Marc Lammers goud in Peking met het Nederlands dames hockey team. Kijken we met de ogen van Marc Lammers naar werkgeversdienstverlening door gemeenten, dan is de les helder: probeer niet uit alle macht het uitzendbureau te evenaren. Dat wordt hooguit een zesje. En er zijn er al...

  Lees verder
 • 3 feb

  Bedrijven als partners in het sociaal domein

  De kracht van bedrijven benutten in het sociaal domein. Hoe doe je dat als gemeente? Met de gemeenten Zwolle, Nijmegen en Utrecht én met uitzendbedrijf Tempo Team bespraken we succesverhalen en voorbeelden waarin de samenwerking juist stroef verliep. Sleutelwoord in de succesvoorbeelden: een gedeeld doel. Gemeenten en bedrijven zijn deelgenoot in het realiseren van dat doel....

  Lees verder