Zorg & Ondersteuning

Iedereen verdient kwalitatief goede ondersteuning en zorg wanneer het nodig is. Tegelijkertijd staat de betaalbaarheid van de zorg voor de langere termijn onder druk. Wij helpen bestuurders, managers en professionals van onder andere welzijnsorganisaties, (jeugd)zorgaanbieders en GGZ instellingen om in deze tijd van transitie de juiste ondersteuning en zorg voor haar cliënten te (blijven) organiseren.

Veranderen vanuit het geloof dat het anders kan

Veranderingen in het sociaal domein zetten zorg- en welzijnsorganisaties voor nieuwe uitdagingen. Hoe neem je een stevige positie in het nieuwe speelveld? Wat is je strategie? Hoe verhoudt zich dat tot andere instellingen in het veld?

Wij helpen bestuurders bij het zichtbaar maken van het onderscheidend vermogen van de organisatie. 

Blijvend kunnen inspringen op verandering vraagt duurzaam innoveren

De gezamenlijke opgave van zorg- en welzijnsinstellingen is om met een kleiner budget de zorg op niveau te houden. Dit vraagt een wendbare en flexibele organisatie met lage bedrijfsvoeringskosten. Maar hoe geef je dat vorm in tijden van bezuinigingen? Hoe kan je ruimte bieden aan managers en professionals zonder overbodige controle en verantwoording op te leggen in een tijd waar meerdere gemeenten om verantwoording vragen? 

Dit vraagt van instellingen om op een fundamentele andere manier naar de eigen organisatie te kijken op het gebied van o.a. overhead, afstoten van gebouwen etc. We hebben ervaring in het vormgeven van de bezuinigingsopgave, duurzaam te innoveren en organisaties op deze manier te helpen een wendbare organisatie te worden.

Professionalisering en aansturing van de medewerkers op alle niveaus

Het nieuwe veld vraagt rolbewustzijn van professionals om de zorg effectiever te maken. Gemeenten hebben prestatieafspraken gemaakt met welzijnsorganisaties om de nieuwe basisinfrastructuur te verstevigen. Dit vraagt van een welzijnswerker meer resultaatgericht werken.

Voor professionals van de gespecialiseerde zorg geldt dat zij zich meer zullen moeten richten op samenwerking met professionals die een meer generalistische aanpak voorstaan in bijvoorbeeld wijk- en jeugdteams . Het vraagt taken over te laten aan de generalist en zo bij te dragen aan de gewenste transformatie.

Wij ondersteunen managers om hun professionals de gewenste beweging te laten maken. Dit doen wij o.a. door trainingen, coachingstrajecten en intervisie.

 

Betrokken collega's zijn onder andere :

 • Nieuws & Inspiratie

 • 27 feb

  Integraal en ‘community-based’ overgewicht te lijf: Wijkgezonder in gemeente Zeist

  Met veel interesse volg ik de ontwikkelingen rond het Nationaal Preventieakkoord. Steeds meer gemeenten pakken preventie op. Overgewicht is daarin een belangrijk thema. Gemeente Zeist werkte de afgelopen jaren bijvoorbeeld aan preventie van overgewicht bij kinderen en koos met ‘Wijkgezonder’ voor een nieuwe aanpak. De aanpak was ‘community-based’ en integraal. Gemeente Zeist...

  Lees verder
 • 16 feb

  Rode draden zware casuïstiek in wijkteams uit de praktijk

  Van verschillende kanten kreeg ik het stuk ‘Zware casuïstiek trekt wissel op wijkteams’ uit Binnenlands Bestuur toegestuurd. Mijn collega’s weten dat ik graag bezig ben met sociale wijkteams. Ik zie dat de caseload bij wijkteams alleen maar groter wordt. Steeds vaker wordt de vraag gesteld ‘Waar zijn we van?’. Het antwoord daarop is nooit bevredigend, omdat dit de dillema’s...

  Lees verder
 • 23 jan

  De buitenwereld binnen: inzet vrijwilligers bij specialistische zorg

  Een van de doelen van de transformatie in het sociaal domein is dat iedereen betekenisvol mee kan doen in de maatschappij. Zorginstellingen zoeken naar verbinding met maatschappelijke partners en vrijwilligers om de samenleving meer binnen de organisatie te halen. De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Arnhem & Veluwe Vallei (RIBW AVV) heeft aan Hiemstra & De...

  Lees verder
 • 2016
  25 aug

  Zorgvernieuwing: consensus is mooi, beweging is beter

  Samen het aanbod voor kwetsbare burgers in Den Bosch vernieuwen, om te beginnen in de wijk Zuidoost. Dat is de ambitie van Zorgzaam, het WMO netwerk van 15 partners in zorg en welzijn in Den Bosch. De ambitie is verwoord in een manifest in juni 2013. Sindsdien is er veel gepraat en geschreven over vernieuwing van zorg en ondersteuning. Maar veel spelers in Den Bosch hadden...

  Lees verder
 • 25 juli

  Specialisten in de wijk voorkomen zwaardere zorg

  Sinds 1 juli werkt het sociaal wijkteam in Den Bosch Zuidoost samen met een wijkgericht kernteam van verschillende ambulante (2e lijn) specialisten voor jeugd en volwassenen. Het doel:1. zwaardere zorg voorkomen door in een vroeg stadium specialisten snel en kort te betrekken.2. het beter inzetten van het informele en professionele netwerk in de wijk voor, tijdens en na de...

  Lees verder
 • 27 juni

  Maatwerk in welzijnswerk

  Steeds meer verantwoordelijkheden en initiatieven binnen het sociaal domein verschuiven naar wijken en inwoners. Daarom organiseren gemeenten nieuwe schakelfuncties, zoals een sociaal (wijk)team voor de inzet van ondersteuning. Vanuit de principes – meer maatwerk en meer ruimte voor eigen initiatief - kiest Amersfoort ervoor om óók haar welzijnswerk anders te...

  Lees verder
 • 9 feb

  Directeuren delen hun leiderschap met docenten

  Delen van leiderschap en onderwijs van onderop zijn de dragende thema’s van een tweedaagse die onze samenwerkingspartner Inspirezzo onlangs voor het eerst heeft georganiseerd. Vijf directeuren van PO- en VO scholen participeerden met zes van hun ‘dragende leraren’ bij de eerste pilot. Marcel van Herpen (Nivoz, Het kind), Marco Snoek (VU, HvA) en Ferd van den Eerenbeemt...

  Lees verder
 • 2 feb

  Andersom organiseren

  ‘Andersom organiseren’ betekent de bedoeling van het onderwijs weer centraal zetten. En niet zoals we de afgelopen jaren hebben gedaan, de kaders, het beleid en de procedures en systemen leidend maken voor ons handelen. Het Anders Organiseren vraagt om een fundamenteel andere aanpak:  het steviger en taakvolwassener maken van de professionals en van de teams. Wij (Hiemstra...

  Lees verder
 • 15 jan

  Slim organiseren van ziekenhuisdiagnostiek

  De druk op ziekenhuizen en andere zorginstellingen om goede zorg te leveren tegen lage kosten neemt toe. Hoe organiseer je als ziekenhuis je zorg op een slimme manier en hoe neem je een stevige positie in binnen de zorgomgeving die zo snel verandert? De bestuursraad van een ziekenhuis heeft Hiemstra & De Vries gevraagd hoe zij het diagnostisch onderzoek van de drie...

  Lees verder
 • 2015
  24 sept

  Zorgvernieuwing door slim gebruik van technologie en data

  Afgelopen zomer zoomden we in op de transformatie van zorg en ondersteuning. We schreven dat het komen tot kwalitatief goede zorg én het beheersbaar maken van de kosten maakt dat de transformatie binnen de zorg en ondersteuning versnelling nodig heeft. Wij denken dat gemeenten slimmer gebruik kunnen maken van technologie en data om tot de gewenste transformatie te...

  Lees verder
 • 11 sept

  Gezinsspecialist verbindt school en wijkteam

  Om integrale ondersteuning te bieden aan leerlingen, daar waar onderwijs- en gezinsproblematiek elkaar beïnvloeden, hebben de gemeenten Vlaardingen, Maassluis en Schiedam besloten om gezinsspecialisten te plaatsen op alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs. De gezinsspecialist werkt op een school en is de schakel tussen school en het wijkteam. Minters heeft de...

  Lees verder
 • 7 sept

  Zorgverzekeraar aan boord?

  In een eerdere blog benoemden we de noodzaak tot transformatie. Om te komen tot kwalitatief goede zorg en ondersteuning én de kosten beheersbaar te houden is samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen noodzakelijk. Veel gemeenten zetten al stappen om op een andere manier samen te werken met zorgaanbieders. Naast samenwerking met zorgaanbieders is het ook...

  Lees verder
 • 18 aug

  CareJam: pop-up innovatie in de zorg

  Innovatie in de zorg is hard nodig! Vanuit die overtuiging hebben wij samen met Youké, HKU en AEF de CareJam ontwikkeld. Dit is een pop-up innovatie voor de zorg. Op 4 en 5 september vond de eerste CareJam plaats in de gemeente Amersfoort met het thema ‘Als wonen niet vanzelfsprekend is’. Het is ons gelukt om in 24 uur, vijf nieuwe zorgconcepten te bedenken. Zie hier een...

  Lees verder
 • 29 juli

  Bezuinigingen koppelen aan organisatiedoelen

  Jeugdzorginstellingen staan voor een bezuinigingsopgave. Met een beetje schaven hier en daar redden ze het niet meer. Er moet vaak fundamenteel gereorganiseerd worden. Tegelijkertijd neemt de concurrentie toe. Dit merkt ook een jeugdbeschermingsorganisatie die wij begeleid in het komen tot bezuinigingsvoorstellen. Zowel de beleids- als de uitvoerende directies hebben de...

  Lees verder
 • 27 juli

  Veel te winnen op potentieel medewerkers!

  De concurrentie onder zorg- en welzijnsaanbieders neemt toe. Hoe zorg je als management ervoor dat je het potentieel van je organisatie zoveel mogelijk benut? De belangrijkste les van managers van een stichting voor maatschappelijke dienstverlening in Noord-Holland: om goed te kunnen sturen op de nieuwe rol van sociaal werkers heb je de hele organisatie nodig. Potentieel...

  Lees verder
 • 23 juli

  Transformatie gevraagd!

  Wij geloven dat de transformatie binnen de zorg en ondersteuning versnelling nodig heeft. Alleen dan kunnen we verschraling van zorg en ondersteuning voor met name kwetsbare ouderen en jongeren tegengaan. Klopt ons gevoel van urgentie? Zo ja, hoe zorgen we voor een positieve wending en een versnelling in de transformatie? Met een reeks blogs in de komende periode geven wij...

  Lees verder
 • 19 juni

  60 zorgaanbieders, 1 gezamenlijke WMO innovatieagenda

  Zorgaanbieders voelen de noodzaak: Innovatie binnen de zorgmarkt is nodig. Het veld is veranderd nu gemeenten veel verantwoordelijkheden hebben en het budget afneemt. Maar hoe kom je tot innovatie? Doe je het alleen of samen? Wij zien op drie typen innovaties ontstaan binnen de zorgmarkt: innovaties binnen de zorgorganisaties zelf; innovaties door samenwerking tussen...

  Lees verder
 • 17 juni

  Verkenning technologische mogelijkheden binnen jeugdzorg

  Interne en externe ontwikkelingen noodzaken tot het ontwikkelen van een visie op technologische mogelijkheden voor een jeugdzorgorganisatie in Noord-Nederland. De doelgroep communiceert via moderne technologische wegen zoals facetime en whatsapp. Een passende ondersteuning vanuit de jeugdzorgorganisatie bestaat dan uit face-to-face contact gecombineerd met inzet van moderne...

  Lees verder
 • 9 juni

  Wie zijn van doorslaggevende betekenis in de transformatie van het sociaal domein?

  Veel mensen spelen een rol bij de transitie. Bestuurders, managers, beleidsmedewerkers, controllers, financieel adviseurs, klantmanagers, extern adviseurs, noem maar op. Stuk voor stuk hebben zij een belangrijk aandeel gehad in het realiseren van de decentralisatie. Een aantal heeft echt het verschil gemaakt. Dit zijn diegene die zijn opgestaan, die proactief aan de slag...

  Lees verder
 • 4 juni

  ‘Transformatie in het sociaal domein: komt tijd komt raad’

  Gemeenten zitten in de nasleep van de transitie. Er wordt nog geworsteld met de losse eindjes, de noodzakelijke gekozen suboptimale oplossingen, informatieknooppunten, en al dan niet werkende interne systemen. Financieel worden de kaders op orde gebracht terwijl er nagenoeg geen beeld is van de omvang van het cliëntenbestand. Dit maakt gemeentebesturen begrijpelijk...

  Lees verder
 • 27 mei

  Data maakt zorg inzichtelijk en effectief

  Technologie krijgt een steeds belangrijkere rol in de zorg. Door applicaties en het digitale netwerk kunnen inwoners langer thuis blijven wonen en krijgen we meer inzicht in onze gezondheid. Daarnaast geven data inzicht in trends en ontwikkelingen op wijk- en buurtniveau. De vraag is niet of we deze ontwikkeling willen, maar hoe we hier mee omgaan. Wat kun je hiermee? Data...

  Lees verder
 • 26 mei

  Transformatie vraagt om verdieping samenwerking

  ''Als er elk jaar verkiezingen zouden zijn, mislukt de beoogde transformatie van het sociaal domein”. Deze uitspraak deed één van de zorgaanbieders uit de regio Alkmaar. Verkiezingen gaan over standpunten, over de verschillen en over als enkele partij (vooral) willen winnen; je scoort dan niet met gezamenlijke visies en met een rol nemen in een samenwerking waar alle...

  Lees verder
 • 19 mei

  Geen transformatie zonder helder kompas

  De decentralisatie van de taken op het gebied van de Jeugdzorg, Participatiewet en de AWBZ is in het stadium gekomen van het op orde krijgen van de nieuwe basis. Rollen, taken, verantwoordelijkheden en verrekeningsmogelijkheden worden duidelijk. Het gesprek over de vormgeving van de transformatie is gestart. Het begrip ‘vormgeving’ impliceert een zekere mate van maakbaarheid....

  Lees verder
 • 7 mei

  Vernieuwen in sociaal domein vraagt lef

  De decentralisaties van Rijk naar gemeente zijn “beheerst” verlopen. Voor dat examen zijn gemeenten geslaagd. Maar de klus is nog niet klaar: de verwachtingen over de “transformatie in het sociaal domein” bij de drie decentralisaties zijn immers hooggespannen. En terecht. Want er liggen geweldige kansen om de ondersteuning van kwetsbare inwoners te verbeteren. Invulling...

  Lees verder
 • 13 apr

  ‘Maatwerk vraagt om duurzame samenwerking inkomensconsulenten en jeugd- en wijkteams’

  Welke mogelijkheden hebben inkomensconsulenten om tot maatwerk te komen? In ons werk zien we dat in lastige casussen, naast psychosociale problematiek, vaak ook problemen met het inkomen spelen. Dit is het terrein waar de werkzaamheden van jeugd- en wijkteams en inkomensconsulenten elkaar kruisen. Dat kan tussen het team en de gemeente zijn, maar ook binnen het jeugd- en...

  Lees verder
 • 12 mrt

  MT dag bij een zorginstelling: autonome professionals in taakvolwassen teams

  De stelselwijzigingen in de maatschappelijke ondersteuning hebben grote invloed op zorginstellingen. De vanzelfsprekendheid van de instellingssubsidie vanuit de gemeente is verdwenen, waardoor zij steeds meer in een marktsituatie belanden. Zorginstellingen moeten zich in deze markt gaan profileren. Dit vraagt om een aanpak waarbij acquisitie en innovatie een grotere rol gaan...

  Lees verder
 • 3 mrt

  Welke visie en strategie kies jij als zorg- of welzijnsaanbieder?

  De veranderingen in het sociaal domein zetten zorg- en welzijnsorganisaties voor nieuwe uitdagingen. Gemeenten zijn in hun nieuwe rol op zoek naar andere vormen van inkoop die passen bij de veranderende wereld. Hiervoor moeten gemeenten een goed beeld hebben welke aanbieders ze in hun regio hebben en wat ze bieden. Hoe speel je hier als zorg- en welzijnsaanbieder goed op in?...

  Lees verder
 • 18 feb

  Kies door en kies bewust in samenwerking bij inkoop en contractmanagement

  Met de decentralisatie van zorgtaken in het sociaal domein bewegen we van centrale en technocratisch naar nabij en integraal. Een beweging die op veel plekken al leidt tot betere afstemming van de hulpverlening aansluitend op de eigen kracht van gezinnen We moeten echter ook onderkennen dat door de decentralisaties op het terrein van inkoop en contractmanagement een verlies...

  Lees verder
 • 17 feb

  Netwerk sociale wijkteams

  Op donderdag 5 februari vond de eerste netwerkbijeenkomst sociale wijkteams plaats. Een groep van zo'n twintig enthousiaste teamleiders, managers en kwartiermakers sociale wijkteams uit verschillende gemeenten kwamen onder begeleiding van Hiemstra & De Vries en de Generalist bijeen. We kwamen bijeen met als doel: leren, delen en elkaar inspireren vanuit de gezamenlijke...

  Lees verder
 • 20 jan

  De Drechtsteden is klaar voor de nieuwe taken in de Wmo

  Het afgelopen jaar hebben alle gemeenten in Nederland hard gewerkt om de transities voor te bereiden. In veel regio’s zijn verschillende onderdelen regionaal georganiseerd en werd gebruik gemaakt van elkaars kennis en kunde. Zo ook in de Drechtsteden: daar heeft het regionaal transitieteam Wmo, met beleidsmedewerkers uit de zes betrokken gemeenten, gezamenlijk het regionale...

  Lees verder
 • 15 jan

  In co-creatie naar de Utrechtse buurtteams

  Sociale wijkteams bestaan in verscheidene vormen, afhankelijk van wat past bij de gemeentelijke organisatiestructuur. In de gemeente Utrecht zijn sinds zomer 2014 twee organisaties verantwoordelijk voor de basiszorg in Utrecht. Er is één stichting voor de sociale basiszorg voor volwassenen en één stichting voor jeugd en gezin. Beiden werken vanuit één visie. De gemeente...

  Lees verder
 • 14 jan

  Breng de visie terug in het contractmanagement!

  2015 wordt een spannend jaar, waarin burgers en gemeenten de effecten van de beleidsveranderingen in de zorg zullen ervaren. De verwachting is dat er zaken mis zullen gaan en de uitdaging is om dan niet in een regelreflex te schieten. Een uitdaging voor gemeenten is om de visie op het sociaal domein concreet te maken in de gehele cyclus van contractmanagement met aanbieders....

  Lees verder
 • 14 jan

  Vliegende start voor wijkteams

  Samen met het netwerk www.degeneralist.nl organiseren we trainingen voor beginnende wijkteams. De trainingen hebben als doel om nieuwe wijkteams een vliegende start te bezorgen. Dit doen we door inzicht te geven in de positie van de generalist binnen het wijkteam en door kennis en kunde over generalistisch werken aan te reiken. Positie in sociaal team Samenwerken binnen het...

  Lees verder
 • 12 jan

  Wijkteams en Werk & Inkomen: kansen door samenwerking

  Werk en inkomen zijn cruciaal om het beroep op zorg te verkleinen. Dat is de uitdaging waar elke gemeente voor staat: bezuinigen op zorg door de vraag naar zorg te voorkomen in plaats van minder zorg te leveren wanneer er wel vraag naar is. Al jaren wijzen onderzoeken uit dat het hebben van werk en een inkomen waar men van rond kan komen, het beroep op zorg verkleint. In de...

  Lees verder
 • 2014
  22 dec

  Succeservaringen wijkteams

  Op verschillende plekken in het land ondersteunen wij het wijkgericht werken. Hoe we dit doen en wat ónze succeservaringen zijn, is terug te vinden in twee recent verschenen artikelen. Klik op onderstaande artikel om hem te lezen. De integrale wijkteams (0 – 100 jaar) in Amersfoort Zelfredzaamheid bij jeugd- en gezinsteam Vlaardingen

  Lees verder
 • 16 dec

  Met simulatie inzicht in de werking van de Utrechtse buurtteams

  De buurtteams in Utrecht zijn inmiddels al enkele tijd operationeel, maar wat werkt er nou wel in de Utrechtse zorgstructuur en wat niet? Hoe leg je hier de vinger op? Vanuit de rol van projectleider buurtteams Jeugd en Gezin werken we samen met de gemeente Utrecht aan de transformatie in het sociaal domein. Afgelopen week hebben we daarom meegebouwd en meegewerkt aan een...

  Lees verder
 • 12 dec

  Wijkteams en Werk & Inkomen: preventie en aanpak van financiële problematiek

  Het wijkteam kan een belangrijke rol spelen bij preventie en aanpak van financiële problemen. Uit een onderzoek van Movisie blijkt dat ruim de helft van de sociale wijkteams taken op het gebied van Werk & Inkomen in het pakket heeft. Wij geloven in de samenwerking tussen wijkteams en Werk & Inkomen en ondersteunen bij het versterken daarvan. Rol en taakverdeling Een...

  Lees verder
 • 3 dec

  Terug- en vooruitblik samen met professionals in zorgorganisaties

  Nog minder dan 40 dagen voor de ‘magische’ datum van 1 januari 2015. Zorgaanbieders en gemeenten hebben de afgelopen periode ontzettend hard gewerkt. De beste manier om medewerkers daarvoor te waarderen en te bedanken is om daar bewust bij stil te staan. De kerstborrel is een uitgelezen moment om samen stil te staan bij deze spannende tijd en aandacht te hebben voor het harde...

  Lees verder
 • 1 dec

  Versterken samenwerking in het participatieteam

  Het sociaal domein verandert! Huidige ontwikkelingen eisen van professionals dat zij op andere manieren ondersteuning bieden: dichter bij de burger, wijkgericht én zo goedkoop als mogelijk. Amsterdam staat ook voor deze opgaven en werkt met sociale wijkteams om dit te realiseren. Belangrijke organisatorische uitdaging: het versterken van de samenwerking tussen het collectieve...

  Lees verder
 • 27 nov

  Bezuinigingsopgave in de zorg: leer van elkaar!

  Met het tekenen van de nieuwe contracten in aanloop naar de deadline van 1 januari zijn veel zorginstellingen gekort op het budget. De gezamenlijke opgave van alle zorginstellingen samen is om met een kleiner budget de zorg op niveau te houden. Dit vraagt van zorginstellingen om op een fundamentele andere manier naar de eigen organisatie te kijken op het gebied van o.a....

  Lees verder
 • 26 nov

  Toekomstgerichte samenwerking zorg, wonen en welzijn

  Het toekomstgericht organiseren en financieren van zorg, wonen en welzijn vraagt om een omslag in denken en handelen. Veel gemeenten geven met hun partners al volop vorm en inhoud aan de gevolgen van de decentralisatie van AWBZ-zorg of aan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. Ook naast dergelijke veranderingen direct voortkomen uit gewijzigd overheidsbeleid,...

  Lees verder
 • 27 juni

  Samenwerken aan sociale opgaven: drie lessen!

  Gemeente en maatschappelijke partners die samenwerken bij de vernieuwing van wonen, zorg en welzijn. Als antwoord op de decentralisatie van de AWBZ en de extramuralisering van de zorg. In Hillegom hebben we het praktisch gemaakt. Door samen met uitvoerders van zorgaanbieders, woningcorporatie, cliëntenorganisaties en gemeente oplossingsrichtingen te bedenken en uit te werken....

  Lees verder
 • 10 juni

  Hervorming langdurige zorg

  “Gemeenten moeten niet langer klagen over de overheveling van zorgtaken van het rijk naar gemeenten, maar aan de slag gaan. Nu de budgetten bekend zijn, moeten gemeenten snel orde op zaken stellen. Dat vindt verantwoordelijk minister Plasterk” (Algemeen Dagblad, 2 juni 2014). Het ministerie van VWS stelt €50.000 aan WMO-regio’s beschikbaar voor ondersteuning bij het inregelen...

  Lees verder
 • 24 mrt

  Kennisdeling en co-creatie in het sociaal domein

  De combinatie van de drie decentralisaties en een fundamenteel andere rolneming vraagt om een systeemverandering in ons werken. Ons werken betreft de werkwijze van alle partners die een rol hebben in het sociaal domein: gemeenten, instellingen, adviesbureaus, en meer. Vanzelfsprekend vraagt het ook iets anders van de samenwerking tussen deze partijen. Allen zullen slimmer...

  Lees verder
 • 28 jan

  Effectief partnerschap gemeenten en zorgaanbieders in het veld van jeugd: geen blauwdruk maar een kleurplaat!

  'Hoe gaan we als gemeente straks met de maatschappelijke partners sociale wijkteams opzetten, waarin de partners ook echt in positie komen?' 'Laten we als zorgaanbieder wel voldoende onze smoel zien bij gemeenten?' Tijdens de Hiemstra & De Vries blikdag hebben gemeenten en zorgaanbieders vragen rondom effectief partnerschap in het veld van jeugd onder de loep genomen. Een...

  Lees verder
 • 2013
  29 okt

  Sturen in het sociaal domein: kies en neem regie

  Het is een misverstand dat gemeenten, instellingen, bedrijven, zorgprofessionals en burgers gezamenlijk sturing geven aan de drie transities. Ja, al deze partijen hebben een belang, maar nee, ze zitten niet allemaal aan het stuur. Gemeenten zijn in belangrijke mate in positie om de marktordening te bepalen. Vaak is deze regiefunctie nu nog gebaseerd op een brede visie, met...

  Lees verder
 • 26 aug

  Van nieuwe woorden naar nieuw gedrag in het sociaal domein

  Gemeenten werken hard aan alle ontwikkelingen in het sociaal domein. Er worden extra taken en bevoegdheden overgeheveld naar gemeenten, op de thema’s AWBZ, de Jeugdzorg, de invoering van de Participatiewet en Passend Onderwijs. Visies worden geformuleerd, kadernota’s geschreven en plannen van aanpak opgesteld. Alles om de transities te organiseren en te structureren. Papier...

  Lees verder
 • 22 juli

  Nieuwe sociale infrastructuur in Haarlem

  Haarlemmers worden aangesproken op hun eigen kracht en zelfredzaamheid. Waar zij nu nog gewend zijn professionele hulp te ontvangen, moeten zij steeds vaker op zoek naar een oplossing in hun eigen netwerk, met zo veel mogelijk informele zorg. Om met een verminderd budget de infrastructuur op orde te krijgen moet een beroep op specialistische zorg afnemen.Deze week is in...

  Lees verder
 • 17 juli

  Minutenregistratie in de thuiszorg overbodig

  Omslachtige vormen van tijdregistratie, veel berichtenverkeer in de keten, complexe roosterplanning, rapportagedruk, te hoog ervaren werkdruk… Zorgaanbieders, medewerkers en cliënten in de extramurale Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), zoals de thuiszorg, hebben last van de complexe uitvoeringspraktijk en bureaucratie die het thema ‘minutenregistratie’ met zich...

  Lees verder