Digitale Transformatie

meer maatschappelijke impact door toepassing van data & technologie

De context voor oplossingen voor maatschappelijke opgaven, verandert fundamenteel. Nu nog oplossen zonder de slimme inzet van data en technologie is niet toekomstgericht. Het past niet bij de realiteit van de samenleving waarin deze mogelijkheden op tal van plekken worden benut. En juist in deze context is het belangrijk om als publieke organisaties empathisch te zijn. Het benutten van digitale mogelijkheden én tegelijkertijd oog houden voor de menselijke maat. Wij zien dat als dé grote uitdaging in de publieke sector voor de komende jaren.

Overbrug de kloof

In de praktijk merken wij dat de term digitale transformatie verschillend wordt begrepen. Wij bedoelen het vergroten van je impact als organisatie door gebruik van data en technologie. Digitale transformatie gaat daarmee verder dan digitalisering. Het gaat over het ontwikkelen van de achterliggende processen, competenties en systemen om impact te realiseren. Wij geloven dan ook niet in een opzichzelfstaande digitale strategie. Een organisatie die digitaal wil transformeren, moet focussen op een integrale strategie om haar impact te vergroten, passend bij een digitale wereld. Een strategie waarin helder wordt hoe digital en data-science daarbij helpen: het nieuwe normaal.

Wij zien dat veel publieke organisaties al succesvol experimenteren met data en technologie, maar dat het opschalen vaak nog niet lukt. Dat is jammer, want daarmee gaat veel energie verloren. Tegelijk realiseren wij ons goed dat publieke organisaties geen startups zijn en vaak moeten veranderen in een politiek-bestuurlijke context. The Bridge, is ons favoriete model om tot een hanteerbare aanpak te komen. De gedachte is dat je met je organisatie een brug bouwt over de kloof tussen business as usual en het nieuwe normaal, de nieuwe manier van werken in al zijn facetten.

Rocket Projects

De digitale transformatie begint met Rocket Projects. Dit zijn projecten die tot doel hebben om de meerwaarde van de nieuwe manier van werken in zijn volle omvang te laten zien. Het realiseren van Rocket Projects heeft tevens tot doel om de complexiteit van de verandering te ervaren. Door het succes en de ervaringen te delen ontstaat er (nog meer) vertrouwen en nieuwe energie.

Readiness

Met alleen Rocket Projects red je het niet. Er zijn verschillende randvoorwaarden nodig om de nieuwe manier van werken tot realiteit te maken. Dan gaat het bijvoorbeeld om het op orde maken van het datawarehouse of het aannemen van specifieke professionals. Dit noemen we Readiness.

Adoption 

Adoption gaat over het versterken van de ontvankelijkheid van de organisatie om medewerkers, bestuurders en partners te laten werken en denken op een manier die past bij digitale transformatie. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van een innovatiecultuur met de mindset en skills die nodig zijn om met data en technologie te werken. Dit wordt vaak onderschat.

Simplicity 

Simplicity gaat om het afschaffen van werkwijzen die belemmerend werken voor het nieuwe normaal. Dit is een spannende én leuke pijler omdat de verleiding is om het nieuwe naast het bestaande te doen. Dat kan niet: zonder te snoeien gaat er niets bloeien. Hiervoor moet ook onze manier van sturen en verantwoorden veranderen. Wij kijken daarbij ook naar de Planning & Control cyclus.

Wij maken de digitale transformatie werkbaar

Dat doen we met een organisatiebrede aanpak:

  • het opstarten en begeleiden van innovatieprocessen met diverse stakeholders: het inzetten van methodieken en instrumenten om impact te realiseren en continu te leren van elkaar
  • het organiseren van masterclasses en leergangen voor leiders en medewerkers: het ontwikkelen van de mind-set en skills die nodig zijn om nieuwe data en technologie te benutten
  • het adviseren over de inrichting van de bedrijfsvoering: wat is nodig om deze toekomstbestendig te maken?
  • het creëren van ruimte voor implementatie: bewust stilstaan bij wat de organisatie niet (meer) doet en hoe successen opgeschaald kunnen worden
  • dit alles samen te pakken in één “strategische ontwikkelagenda digitale transformatie” om te bevorderen dat door de hele organisatie deze innovatie gaat landen en daarmee de maatschappelijke impact ook werkelijk vergroot wordt
Meer weten over digitale transformatie in publieke organisaties en maatschappelijke opgaven? Doorpraten over data? Neem dan contact met ons op

Betrokken collega's zijn onder andere :