Fysieke leefomgeving

De Omgevingswet is veel meer dan een wetswijziging. De komst van de Omgevingswet is voor publieke organisaties een uitgelezen kans om de eigen organisatie te ontwikkelen. Om in de praktijk te komen tot een nieuwe manier van (samen)werken en denken. Die echt meerwaarde oplevert en past bij de maatschappelijke opgaven, nu en in de toekomst. Met een mooi aantal publieke organisaties zetten we in het licht van de Omgevingswet stappen in organisatieontwikkeling. Het momentum is echt nu: benut de Omgevingswet voor jouw organisatieontwikkeling!

Met onze speciale routekaarten, veranderagenda’s, leertrajecten, impactanalyse en ambitiebepaling bieden we verschillende publieke organisaties handig houvast. Het maakt zichtbaar waar de Omgevingswet je in de praktijk raakt en wat je daarin met elkaar te organiseren hebt. Hoe dat er precies uitziet, is overal weer anders. Hoewel plek A soms best lijkt op plek B is geen situatie hetzelfde. Maatwerk is nodig. Iedere publieke organisatie heeft zijn eigen ontwikkelbehoefte op verschillende niveaus. Denk aan de hele organisatie, in teams en op individueel vlak. Graag zetten in onze aanpak met publieke organisaties praktische toepasbaarheid centraal. Door de impact van de Omgevingswet voor medewerkers echt zichtbaar te maken en betekenis te geven. Alleen dan kun je je met collega’s echt aan de Omgevingswet verbinden en je committeren aan het nieuwe. Dan helpt het om organisatieontwikkeling praktisch en tastbaar te maken door echt te ‘werken in de geest van de Omgevingswet’. Het devies luidt: leer door te doen (en blijf niet eindeloos praten)!

 
Bij onze kijk op de praktijk en hoe we daarin werken aan organisatieontwikkeling in het licht van de Omgevingswet hebben we met elkaar in ieder geval altijd aandacht voor de volgende leidende principes. 
  • Je bent al begonnen
  • Ontwikkelgericht benaderen
  • Verbinden met bredere veranderopgave
  • Anders werken met én dankzij nieuw instrumentarium

Je bent al begonnen

De Omgevingswet is in de praktijk zo veelomvattend, dat je het gevoel kunt krijgen dat je niet weet waar te beginnen. Dat hoef je ook niet te weten. Je bent namelijk al begonnen. In elke publieke organisatie die te maken krijgt met de Omgevingswet, zijn voorbeelden van werkwijzen uit het verleden die ontzettend goed passen bij de geest van de Omgevingswet. Je begint dus eigenlijk nooit bij nul. In de publieke organisaties waarmee we werken aan organisatieontwikkeling in het licht van de Omgevingswet diepen we zulke voorbeelden vaak op om ervan te leren en op voort te bouwen. Zo komen we in de praktijk met onze opdrachtgevers concrete, bruikbare voorbeelden tegen die gaan over zaken als ‘experimenten met flexibiliteit inplannen’, ‘vernieuwende participatie’ en ‘ruimte voor initiatief van onderop’. 
 

Ontwikkelgericht benaderen 

Wie succesvol aan de slag wil met organisatieontwikkeling in het licht van de Omgevingswet, heeft in de praktijk vaak moeite om ‘echt van de kant te komen’.  Je mist dan het gevoel dat je echt in beweging bent. Dit vraagt om meer dan een uitgebreid plan van aanpak. Het vraagt gerichte sturing op de veranderaanpak. Een ontwikkelgerichte benadering van de fysieke leefomgeving past goed bij de Omgevingswet. Dit vraagt van medewerkers een wendbare en flexibele houding en opstelling. Denk aan ‘van A naar B, volgens de principes van B’ en het adagium ‘direct aan de slag door klein te beginnen’. 
 

Verbinden met brede veranderopgave

De nieuwe manier van kijken naar en werken aan de fysieke leefomgeving vanuit de Omgevingswet staat niet op zichzelf. Hij sluit aan bij een bredere beweging in de samenleving. Van publieke organisaties wordt namelijk steeds meer verwacht dat zij wendbaar en flexibel opereren in verschillende maatschappelijke opgaven en hier samen met partners uit de samenleving echt van waarde zijn. Wie als publieke organisatie succesvol werkt aan organisatieontwikkeling in het licht van de Omgevingswet verbindt die dan ook slim aan die bredere veranderopgave.  
 

Anders werken met én dankzij nieuw instrumentarium

Bij de komst van de Omgevingswet hoort ook nieuw instrumentarium. Dat vraagt om het op een vernieuwende manier nadenken over en werken aan producten als de omgevingsvisie of het omgevingsplan. Dat doe je ook ontwikkelgericht: je zorgt dat je het nieuwe instrumentarium in de vingers krijgt (oefenen door te doen, doen, doen) én kijkt waar dit tot verbeteringen in de manier van (samen)werken leidt. Het product waaraan je werkt is concreet en de manier van produceren maakt het tastbaar en integraal. Doe je dit met elkaar doorlopend succesvol? Dan vormen de instrumenten van de Omgevingswet een mooi vliegwiel voor organisatieontwikkeling. 
 

Stappen zetten in de praktijk? 

Doorpraten over organisatieontwikkeling in het licht van de Omgevingswet?  Benieuwd naar de stappen die we met verschillende publieke organisatie succesvol zetten hierin? Kijken naar jouw praktijk en hoe het daarin werkbaar wordt? Voorbeelden zien van peciale routekaarten, veranderagenda’s, leertrajecten Omgevingsprofessional en impactanalyses met betrekking tot de Omgevingswet? Neem dan contact met ons op
 
LinkedIn Omgevingswet IV WARD  ward koers omgevingswet  bijeenkomst omgevingswet kantoor
 

Delen kennis, ervaring en expertise

Als bureau hebben we veel ervaring met organisatieontwikkeling in relatie tot werken aan de fysieke leefomgeving. Met name onze collega’s Ward, Jeroen, Quirijn en Geert kennen vanuit hun ervaring en expertise de praktijk van organisatieontwikkeling in het licht van de Omgevingswet. Zij delen hun inzichten en bevindingen tijdens sessies en bijeenkomsten graag en regelmatig met collega’s, opdrachtgevers, vakgenoten en andere geïnteresseerden. 

 

Betrokken collega's zijn onder andere :